Onze Visie " goede buren"

Dit document heet met een reden ‘goede buren’ want dat is hoe wij Heusden één in de toekomst zien. De partij moet als goede buren zijn waar je altijd bij kan aankloppen, altijd je verhaal kwijt kan en die altijd bereid is om te kijken wat ze voor je kan doen. Goede buren duidt ook op hoe wij de gemeenschap in Heusden graag zien: met oog voor elkaar, sterk in samenwerking, op zoek naar oplossingen en vooral vertrouwen boven wantrouwen. 

Veiligheid, betrouwbaar, kracht

Heusden één is de goede buur!

Het zijn van goede buren betekent dat de deur altijd openstaat. Voor de partij betekent dit dat we de ruimte moeten geven aan alle inwoners, wat hun opvattingen of achtergronden ook zijn. Dat moet ook doorwerken in onze politiek. Die attitude moeten we ook vragen van de gemeente.

Punten hierbij zijn:
1. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom:

 • wij houden inwonersavonden waar iedereen zijn stem kan laten horen;
 • vragen van inwoners nemen wij serieus. We geven altijd een antwoord.

2. Wij steunen burgerinitiatieven:

 • zoals Buurt bestuurt en buurtpreventie;
 • wij bezoeken regelmatig burgerinitiatieven;
 • wij zetten ons enkele keren per jaar in voor een goed doel.

3. Alle kernen zijn even belangrijk:

 • inwonersavonden rouleren tussen de kernen;
 • als wij naar buiten gaan bezoeken we alle kernen.

4. Instelling burgerberaad via loting als adviesorgaan voor de gemeenteraad:

 • een burgerberaad geeft de gewone inwoner een genuanceerde stem;
 • en is een beter alternatief voor referenda.

5. Een gemeente met een open en proactieve informatievoorziening:

 • bij invoering Wet Openbare Overheid (WOB)-dossiers zoveel mogelijk openbaar;
 • maar ook hulp voor inwoners bij het vinden en begrijpen van opgevraagde dossiers
 • en er geen geheimhouding bestaat om politieke redenen.

Wij nemen verantwoordelijkheid!

De laatste perioden heeft Heusden één in de coalitie gezeten.. Heusden één is dan ook een partij die graag zelf aan de knoppen zit en zaken realiseert maar ook kritisch blijft als er te weinig bereikt wordt.

Punten hierbij zijn:

1. Wij willen de volgende zaken voor elkaar krijgen:

 • zoeken naar oplossingen voor problemen, niet naar problemen om op te scoren; 
 • schuiven problemen niet door naar de toekomst, maar nemen nu beslissingen; 
 • dienen daarbij het algemeen belang en niet alleen het belang van enkelen. 

2. Wij lopen niet weg voor verantwoordelijkheid, ook als dat moeilijk is:

 • leggen onze keuzes altijd uit;
 • gaan moeilijke dossiers niet uit de weg, maar lossen ze op;
 • blijven trouw aan onze standpunten;
 • Heusden één roept niet vanaf de zijlijn, maar steekt de handen uit de mouwen!

Veilig de weg op!

De laatste jaren heeft Heusden, genoodzaakt door bezuinigingen, het minimaal noodzakelijke onderhoud aan het wegennet uitgevoerd. Wij vinden dat we nu een inhaalslag moeten maken, het onderhoud moet weer op peil zijn en het wegennet moet gemoderniseerd worden.

Punten hierbij zijn:
1. Heusden is een fietsgemeente:

 • winkelcentra fietsvriendelijk met voldoende fietsstallingen;
 • opkomst van de E-bike betrekken bij de ontwikkeling van onze fietsinfrastructuur;
 • de toeristische dijkenroute vraagt extra aandacht (onderhoud en promotie);
 • veilige fietsroutes naar alle sportaccommodaties en scholen;
 • alle kernen logisch aansluiten op snelfietsroute Waalwijk – ’s-Hertogenbosch.

2. Veilig verkeer in alle kernen:

 • alle woon- en winkelkernen 30 km zone;
 • vrachtverkeer zo veel mogelijk weren uit de kernen;
 • alle stoepen rollator- en rolstoelvriendelijk;
 • extra veilige zones rond alle scholen.

3. Kernen moeten bereikbaar blijven:

 • openbaar vervoer door alle kernen op peil houden;
 • door realisatie GOL doorgaand verkeer uit Drunen, Vlijmen en Nieuwkuijk;
 • slimme verlichting in het buitengebied (alleen verlichten wanneer nodig).

Veilig leven in Heusden

De strijd tegen criminaliteit is iets van alle tijden. Ook in Heusden ontkomen wij er niet aan. Wat Heusden één betreft zetten wij in op preventie en meer inzet van wijkagenten om criminaliteit tegen te gaan. Ook moeten onze inwoners snel bereikt kunnen worden door de brandweer en ambulances.

Punten hierbij zijn:
1. Meer en betere inzet tegen criminaliteit:

 • meer wijkagenten en boa’s die meer tijd in de wijk zijn;
 • voldoende steun en middelen voor de buurtpreventieteams;
 • er moet een politiepost in de gemeente blijven;
 • als verkeerscamera’s onvoldoende opleveren moeten we ermee stoppen.

2. Verslavende middelen horen niet thuis in Heusden:

 • tegengaan van het dealen van drugs en lachgas;
 • snel overgaan tot sluiting van drugspanden;
 • duurzame verlichting met sensor op plekken met weinig toezicht;
 • voorlichting op scholen en verenigingen.

3. Heusden brandveilig:

 • voldoende geld voor de brandweer;
 • blijvende ondersteuning van de jeugdbrandweer;
 • stimulering van brandmelders, dekens en brandblussers;
 • beter voorlichting over en waarschuwen voor brandgevaar in natuurgebieden.

4. Spoedeisende hulp dichtbij:

 • binnen een kwartier een ambulance voor de deur;
 • AED altijd dichtbij, gemeente hartveilig;
 • EHBO-cursussen toegankelijk maken voor elke inwoner;
 • spoedeisende hulp voor Drunenaren naar Den Bosch.

Samenwerking, duidelijkheid, zelfverzekerd

Een gezonde gemeente heeft een gezonde portemonnee

Om zaken te realiseren is geld nodig: geld dat rechtstreeks van onze inwoners komt of indirect via het Rijk. Dat geld kun je maar één keer uitgeven dus moet een goede en kritische afweging worden gemaakt. We doen dat op zo’n manier dat niet alleen alle inwoners daarvan profiteren maar ook zo dat rekeningen niet naar latere generaties worden doorgeschoven.

Punten hierbij zijn:
1. Heusden één staat voor een verantwoord financieel beleid:

 • sparen en reserves opbouwen voor tegenslagen is onderdeel van het beleid;
 • eerst kijken naar bezuinigingen, daarna pas naar lastenverhogingen;
 • bij het Rijk blijven aandringen op voldoende geld voor nieuwe taken;
 • de lastendruk in onze gemeente blijft bij de laagste 15 procent van ons land horen.

2. Subsidies moeten besteed worden waar ze nodig zijn:

 • jaarlijkse evaluatie met subsidieontvangers over wat ze wel en niet nodig hebben;
 • subsidies op peil houden maar wel prestatieafspraken maken.

3. Gemeentelijke belastingen en kosten:

 • afvalstoffenheffing blijft laag en vervuiler betaalt, hogere boetes op afvaldumping; 
 • OZB alleen verhogen als anders noodzakelijke uitgaven niet door kunnen gaan.

Iedereen moet mee kunnen doen in Heusden

Door de veranderingen in de politiek zijn meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Eén van die verantwoordelijkheden is de zorg voor kwetsbare inwoners. Integratie is een term die we vaak associëren met vluchtelingen, maar het betekent dat mensen die niet of moeilijk mee kunnen in de maatschappij toch mee kunnen doen. Wat Heusden één betreft moet iedereen mee kunnen doen in de gemeente Heusden.

Punten hierbij zijn:

1. Alle inwoners moeten dezelfde faciliteiten kunnen gebruiken:

 • alle minima moeten toegang krijgen tot de Heusdenpas;
 • het besteedbaar inkomen moet leidend zijn bij het verstrekken van de Heusdenpas; 
 • alle faciliteiten zijn toegankelijk voor mindervaliden.

2. Werk voor iedereen:

 • Baanbrekers 2.0 die mensen zo snel mogelijk aan passend en duurzaam werk helpt
 • dienstverlening Baanbrekers dichter bij de cliënten;
 • vrijwilligerswerk is een belangrijke maatschappelijke bijdrage;
 • projecten om werkzoekenden en ondernemers met elkaar in contact te brengen;
 • mantelzorgers verdienen alle steun.

3. Maatwerk waar nodig:

 • ouderen ondersteunen bij wonen, zorg en welzijn;
 • beleid op basis van vertrouwen i.p.v. wantrouwen en dienstbaarheid;
 • vanuit ‘Dromen, Doen, Heusden’ maakt de gemeente dromen en wensen mogelijk;
 • inwoners de kans geven met initiatieven te komen en daarin ondersteunen.

4. Integreren is meedoen: 

 • Vluchtelingenwerk moet behouden blijven voor Heusden;
 • snelle en duurzame integratie gaat via verenigingen, buurt en werk; 
 • stimulering van het taalmaatjesproject.

5. Informatie vanuit de gemeente moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn:

 • verbetering toegankelijkheid gemeentelijke website(s);
 • Informatie toegankelijk voor slechthorenden en -zienden;
 • belangrijke gemeentelijke informatie moet begrijpelijk zijn voor alle taalniveaus.

Jeugd, onafhankelijk, positiviteit

Goed leven voor iedereen in Heusden: nu maar ook over 50 jaar

De laatste jaren zien we de ontwikkeling dat politiek steeds meer reactief in plaats van proactief wordt. Als Heusden één doen wij hier niet aan mee. Natuurlijk moeten problemen worden opgelost, maar dat dient te gebeuren met inachtneming van een goede langetermijnvisie. Als Heusden één willen wij een toekomstgericht beleid, waar buiten de problemen van nu ook het leven in de toekomst wordt vormgegeven.

Punten hierbij zijn:
1. Woningbouw:

 • bouw van levensloopbestendige woningen;
 • bouw van kleinere, goedkopere woningen;
 • wij staan voor voldoende sociale huurwoningen (>25% van het totaal).

2. Goede voorzieningen in alle kernen:

 • recreatiemogelijkheden voor alle leeftijden;
 • goede gezondheidsvoorzieningen dichtbij;
 • goede bereikbaarheid van de kernen (met auto, fiets, OV en glasvezel);
 • in alle kernen met meer dan duizend inwoners hoort een basisschool.

3. Duurzaam Heusden: – gemeentelijke panden in 2030 CO2 neutraal;

 • ruime infrastructuur voor elektrisch vervoer;
 • steun aan lokale duurzaamheidsinitiatieven (energie en biodiversiteit);
 • gemeentelijke inkoop fairtrade en/of lokaal;
 • we staan voor ons aandeel in de energietransitie (zon, wind, geo- en aquathermie).

4. Alle wijken/kernen minimaal een 7½:

 • verbetering leefbaarheid Oudheusden, de Vliedberg en delen van Drunen;
 • wijken/kernen die al goed scoren, houden minimaal die goede score;
 • in alle wijken/kernen willen we diversiteit van bewoners;
 • stimuleren van gemeenschapsgevoel: beter een goede buur dan een verre vriend!

5. Arbeidsmigranten moeten op een goede, menswaardige manier worden gehuisvest:

 • voor de arbeidsmigranten zelf, dus niet op bedrijventerreinen;
 • voor de omgeving waar in ze gehuisvest worden;
 • in balans met en geïntegreerd in de wijken en kernen.

6. Nu al inspelen op toekomstige problemen:

 • maatregelen treffen voor de verdere vergrijzing (wonen, welzijn en zorg);
 • maatregelen tegen klimaatverandering, zowel ter voorkoming als aanpassing;
 • stimulering groene tuinen en daken en regenwateropvang.
Verenigingen en hun vrijwilligers zijn het hart van de samenleving

Heusden kent veel verenigingen. Van sportverenigingen als voetbal-, handboog- en hockeyclubs tot cultuurverenigingen als harmonieën, koren en toneelverenigingen. Deze verenigingen hebben een belangrijke plaats binnen de Heusdense gemeenschap. Ze brengen mensen ontspanning, vriendschappen en het gevoel ergens bij te horen. Ook zijn het hoeders van traditie, sportiviteit en zorgen ze voor sociale controle. Vrijwilligers zijn cement van de samenleving die zich onbaatzuchtig inzetten voor de goede zaak. Wij moeten deze verenigingen en mensen koesteren.

Punten hierbij zijn:
1. Lidmaatschap van een vereniging moet voor iedereen mogelijk zijn: – iedereen moet lid kunnen zijn van een vereniging; – de vereniging heeft ook belangrijke rol in het sociale domein (signalering); – er moet een meldpunt komen voor signalen vanuit verenigingen;

2. Blijven investeren in en stimuleren van sportverenigingen: – goede, kwalitatief hoogwaardige faciliteiten; – gelijke behandeling van alle verenigingen ongeacht grootte; – Stichting de Schroef is de SPIL in sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, en welzijn.

3. De cultuursector verdient gemeentelijke steun: – er moet een duidelijker cultuurbeleid komen in overleg met het veld; – De Voorste Venne moet eindelijk de cultuurplek van Heusden worden (+bieb); – verenigingen in kleine kernen verdienen extra aandacht.

4. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde: – de gemeente moet vrijwilligerswerk blijven faciliteren; – het Vrijwilligershuis moet versterkt worden en betere resultaten boeken; – de daling van het aantal vrijwilligers moet worden tegengegaan; – een vrijwilligersfunctie kan een opstap zijn naar werk en integratie. 5. Actieve samenwerking tussen verenigingen: – overleg tussen verenigingen initiëren waarin ze elkaar kunnen versterken

Geef jongeren een toekomst in Heusden

Om Heusden ook in de toekomst leefbaar te houden is het belangrijk om in te zetten op jongeren. Heusden moet aantrekkelijk zijn en blijven voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Vooral de kleine kernen verdienen hierin extra aandacht.

Punten hierbij zijn:
1. Goed en gezond onderwijs:

 • alle schoolgebouwen moeten verduurzaamd en verbeterd worden;
 • goede afspraken maken met de scholen over onderwerpen van gezamenlijk belang;
 • meer en beter omgevingsonderwijs i.s.m. verenigingen en bedrijven.

2. Jongeren verdienen een plek en inspraak:

 • een aparte ruimte voor en door jongeren tussen de 12 en 18 in alle buurthuizen;
 • jongerenwerk is aanwezig op straat en bereikbaar als overlast ervaren wordt;
 • betrek jongeren meer bij onderwerpen die over hen gaan.
 • niet alleen jeugdburgemeesters, maar ook een jeugdraad;
 • stimulering activiteiten voor jongeren.

3. Heusden moet aantrekkelijk zijn voor starters en jonge gezinnen:

 • een school dichtbij trekt jonge gezinnen aan;
 • geschikte woningen bouwen voor starters en jonge gezinnen;
 • kinderen moeten veilig kunnen spelen in de eigen wijk;
 • consultatiebureaus behouden in de grotere kernen.

Natuur, gezondheid, groei

Een gemeente met een divers en aantrekkelijk landschap!

Heusden is een gemeente met een afwisselend en uniek landschap. Natuur, agrarisch en cultuurhistorisch landschap is allemaal aanwezig binnen onze grenzen. In dat landschap wonen, ondernemen en recreëren we. De veranderingen binnen de agrarische, industriële en energiesector betekenen dat er veel gaat veranderen in het Heusdense landschap. Heusden één staat voor behoud en verbetering van het landschap en een kritische blik op wat we wel en niet in ons landschap willen.

Punten hierbij zijn:
1. Geen nieuwe blokkendozen in het buitengebied van onze gemeente:

 • bedrijvigheid moet samen kunnen gaan met de omgeving;
 • geen nieuwe, grote, logistieke bedrijven.

2. Behoud agrarisch landschap op een duurzame manier.

 • minder monocultuur, meer afwisseling in gewassen;
 • minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest;
 • stimulering biologische landbouw en nieuwe duurzame vormen van landbouw;
 • stimulering nevenactiviteiten agrariërs (camping, winkel, zorg en natuurbeheer).

3. Een energietransitie met zo min mogelijk schade aan het landschap:

 • steun voor kleine lokale initiatieven;
 • zonnepanelen bij voorkeur op bestaande en nieuwe bebouwing;
 • zonnevelden en windmolens landschappelijk inpassen en lokaal eigendom;
 • inzet op nieuwe technieken zoals aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater;
 • alleen biomassa uit, liefst lokale, reststromen.

4. Behoud en uitbreiding natuurgebieden:

 • snelle realisatie van het Natuurnetwerk Brabant in Heusden;
 • recreatie en natuur moeten samen kunnen gaan;
 • vorming Van Gogh Nationaal Park heeft hoogste prioriteit!

5. Wij willen ruimte voor groei van onze bevolking met respect voor natuur en landschap:

 • – meer woningbouw binnen de bestaande kernen;
 • zonder daar groen voor op te offeren;
 • geen nieuwe uitbreidingswijken.

 

Lokale ondernemers zorgen voor leefbaarheid

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid van Heusden. Ze zorgen voor duurzame banen, sponsoren verenigingen en zijn vaak sociaal betrokken. Het is belangrijk dat deze ondernemers actief blijven in Heusden. Ook is het zaak dat we gezonde winkelkernen houden.

Punten hierbij zijn:
1. Steun aan lokale ondernemers:

 • de gemeente moet openstaan voor alle initiatieven en buiten de kaders denken;
 • variatie van ondernemingen en werkgelegenheid stimuleren;
 • het ondernemersklimaat in kleine kernen aantrekkelijk maken;
 • ondernemers betrekken bij de ontwikkelingen binnen de gemeente;
 • waar dat kan moet de gemeente inkopen bij lokale ondernemers.

2. Winkelcentra moeten behouden blijven:

 • zorg voor bereikbare en leefbare winkelcentra, nu en in de toekomst;
 • nieuwe en compactere inrichting van winkelgebieden, meer gericht op verblijf;
 • samenwerking tussen winkeliers en horeca stimuleren.

3. Bedrijvigheid is goed, maar kent grenzen:

 • bedrijvigheid moet binnen de omgeving passen, dus niet vervuilend of te groot;
 • stimulering duurzame en hightech bedrijven;
 • bedrijven met veel arbeidsmigranten moeten zelf met een huisvestingsplan komen.

4. Heusden als toeristische trekpleister:

 • samenwerken met Regionaal Bureau voor Toerisme;
 • stimulering (boeren)campings en ander overnachtingsmogelijkheden;
 • samenwerking met grote toeristische trekpleisters in de regio;
 • betere parkeergelegenheid buiten de Vesting Heusden.

Zorg draait om mensen, niet om formulieren en regels

De laatste decennia hebben we in Nederland een zorgsysteem opgetuigd waar bureaucratie een groot onderdeel van is geworden. Niet alleen zorgverleners, maar ook cliënten moeten veel papierwerk invullen en zich verdiepen in een wetboek aan regels. Heusden één is tegen dit wantrouwend model van zorg en voor een toegankelijke en begrijpelijke zorg.

Punten hierbij zijn:
1. Toegankelijke zorg zonder bureaucratie:

 • één loket voor vragen en hulpvragen;
 • één contactpersoon en zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners;
 • leg de regeldruk en procedures zoveel mogelijk bij ambtenaren, niet bij inwoners;
 • versimpeling van regels en procedures;
 • meerdere manieren van bereikbaarheid, ook buiten de openingstijden.

2. Maatwerk en menselijke zorg:

 • luisteren levert vaak meer op dan formulieren invullen;
 • maatwerk waar het nodig is;
 • keukentafelgesprekken zijn heel belangrijk;
 • uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

3. Voorkomen is beter dan genezen:

 • problemen zo vroeg mogelijk signaleren;
 • armoedebestrijding moet een prioriteit zijn omdat dát veel problemen voorkomt;
 • eenzaamheid tegengaan door mensen elkaar structureel te laten ontmoeten.

4. Geen plaats voor zorgverleners die winsten boven mensen stellen:

 • bij contracten winstmarges beperken;
 • stimuleren van kleinschalige zorgen buurthulpinitiatieven;
 • zorg moet ten goede komen van de zorgvrager, niet van de zorgbieder.

5. Heusden dementievriendelijk:

 • de middenstand ondersteunen bij het omgaan met dementerende klanten;
 • alle openbare gebouwen dementievriendelijk maken.

Heusden één hoort graag van jou!
Heb je opmerkingen of suggesties? Wil je in gesprek met een van ons? Wil je actief bijdragen aan een mooie gemeente Heusden? Of wil je meer informatie over onze partij?

Neem contact met ons op!