• Word Lid van Heusden één
 • Voorjaarsnota 2017

  Het gaat goed in Nederland. Bij deze laatste voorjaarsnota van deze termijn is een juichstemming op zijn plaats! Met name de forse hogere uitkering door het gemeentefonds leidt de komende jaren tot een prima positief begrotingssaldo. De landelijke politiek heeft zijn hand van de knip gehaald en is weer in staat om meer te besteden.

  Het Centrum van Vlijmen herrijst als nooit te voor! Hiernaast zien we dat de diverse nieuwe grote bouw projecten als Dillenburg, Geerpark en de Grassen goed op stoom zijn. Er lijkt een serieus initiatief te zijn om de poort van Heusden tot bloei te brengen. De inkomsten nemen toe en de risico’s, die horen bij de ontwikkeling van deze bouwgronden, nemen gestaag af. Het blijft echter wel belangrijk dat er voor alle inwoners van de gemeente gebouwd wordt. We vragen dan ook aan het collega om, waar zij invloed hebben, er zorg voor te dragen dat er levensbestendig gebouwd wordt en sociale woningbouw plaats vindt.

  Heusden één wil het college een compliment geven wat het GOL betreft. Zij zijn in staat gebleken om de inwoners van onze gemeente invloed te geven in een project, met diverse overheden en belangen, waar zij zelf niet het eindbesluit over nemen. De komende jaren zal de broodnodige uitvoering van GOL plaatsvinden. Dit zal leiden tot een ontlasting van de kern van Vlijmen. We kunnen ons vinden in het voorstel om de snelfietsroute al in de eerste fase van het GOL aan te leggen. We begrijpen ook dat dit zal leiden tot het eerder beschikbaar stellen van extra financiële middelen.

  Samen met Scala zijn we gekomen tot een intergraal huisvestigingsplan voor de diverse scholen binnen onze gemeente. Dit leidt in de diverse kernen tot nieuwbouw van diverse schoolgebouwen die hun houdbaarheidsdatum al een aantal jaren hebben overschreden. De jeugd van onze gemeente verdienen deze omgeving om zich te ontwikkelen. We vragen aan het college wel om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot het behoud van de schoolgebouwen in de diverse kernen. Hierin denken we in het bijzonder aan de kern Heusden waar de huidige basisschool zo belangrijk is om de leefbaarheid in de toekomst te waarborgen.

  De afgelopen jaren is er in deze raad al vaker gesproken en besloten over de lange termijn visie van Baanbrekers. Des al niet te min blijkt  al een aantal jaren op rij dat extra bijdrage noodzakelijk  is van de betrokken gemeente om tot een sluitende exploitatie te komen. Heusden een staat positief ten opzichte van een herpositionering. We zien echter wel dat externe factoren vanuit het verleden ons telkens dwingen om binnen een relatief korte periode wederom een nieuwe lange termijnvisie op te stellen. Het lijkt ons van belang dat in deze herpositionering een antwoord komt op deze veranderende wereld.

  Het is erg goed om te zien dat de transities leiden tot een overschot binnen het sociaal domein. We staan positief tegenover het voorstel om vanaf 2018 in de prognose niet de inkomsten, maar de uitgaven als uitgangspunten voor de begroting te nemen. De kwaliteit van de zorgtaken mag hier echter niet onder lijden. Dit is gezien de diverse tekorten binnen het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld bij Baanbrekers, een risico. Hoe denkt het college deze kwaliteit te waarborgen?

  Heusden één heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de wegen, fietspaden en stoepen binnen onze gemeente. Deze keer vragen we aandacht voor de wegbewijzering en de diverse verkeersborden. Die leiden in een aantal gevallen tot gevaarlijke situaties. Ook zouden we middels een motie het landelijk initiatief met betrekking tot rijvaardigheidscursussen voor oudere inwoners willen steunen.

  Alle kernen van onze gemeente worden verbonden door de Ringdijk. Het fietspad op deze ringdijk geeft inwoners en toeristen de kans om een rondreis te maken in onze mooie gemeente. Dit fietspad is echter slecht onderhouden en op sommige plekken te smal om met twee personen naast elkaar te fietsen. Heusden één wil via een motie aandacht voor dit fietspad.

  Er is in de crisis stevig bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Hiernaast zien we dat de gemiddelde leeftijd, als in heel Nederland, verder toe neemt. Heusden één kan zich dan ook, gezien de ruimere beschikbare middelen vinden in een uitbreiding van de formatie. We willen het college echter wel vragen om de geplande 7 FTE’s stapsgwijs over een langer periode op de bouwen. De toenemende inkomsten uit de OZB moeten nog wel worden gerealiseerd!

   

  Het college krijgt van Heusden één de steun om deze voorjaarsnota 2017 uit te voeren.  

  We bedanken de ambtenaren  weer voor de beantwoording van de technische vragen.

   

  Motie fietspaden Ringdijken

  De gemeenteraad van Heusden op 27 juni 2017 in vergadering bijeen:

  Overwegende dat:

   

  • De kwaliteit van veel fietspaden in onze gemeente slecht zijn. Met name op de Ringdijken zoals tussen Nieuwkuijk en de Vliedbergweg en bij de Koppelwiel bij Elshout en het fietspad in de eendenkooi de Kwak;
  • Wij onze gemeente aantrekkelijk voor toeristen willen maken waarbij het fietsen over onze prachtige dijken een belangrijke factor kan zijn.

  Draagt het College op:                                                                         

  ·    De slechte stukken van bestrating in kaart te brengen in het kader van Heel en Veilig worden gerepareerd.

   

  Deze motie is overgenomen door het College hetgeen betekend dat men hiermee aan de slag gaat.