• Word Lid van Heusden één
 • Voorjaarsnota 2016

  Stapje voor stapje zal de financiële positie van onze gemeente verbeteren. Dit gaat nog wel gepaard met, overzichtelijke, risico’s. Naar mening van Heusden één zullen we de komende jaren verstandig met onze financiële middelen om moeten gaan.

  Dit wil niet zeggen dat we onszelf  geen hoge ambities mogen opleggen. Hierbij is te denken aan bestuurlijke vernieuwing, en met name schaalverdieping. We zijn van mening dat we met een goed plan en inspanning van ons als raad, het college, ambtenaren en niet vergeten inwoners  met beperkte financiële midden en risico’s grote doelen kunnen bereiken. We zijn erg blij met het budget dat is vrij gemaakt om een extra medewerker aan te trekken om de ambitie te realiseren

  De financiële risico’s komen al jaren voort uit de hoge grondposities. We zien dat deze risico’s stap voor stap afnemen. In het Centrum van Vlijmen heeft de sloophamer al huisgehouden. De nieuwe winkeliers en bewoners hebben zich al bij de projectontwikkelaar gemeld. De grote bouwprojecten als Dillenburg, Geerpark , Grassen en de sporthal in Drunen zijn alle in de fase van uitvoering gekomen. Het besluit over de verdere uitvoering van het GOL is genomen.

  Financiële risico’s, als bijvoorbeeld het niet ontwikkelen van de Wolput, liggen echter wel op de loer. Ook voor Heusden één  is dit een teleurstelling. We realiseren ons echter wel, dat het in deze situaties vaak gaat over een erfenis uit een andere tijd! Bij deze willen we het college dan ook een compliment geven dat ze een keuze hebben gemaakt.

  Het laatste jaar zijn er veel stappen gezet die zullen moeten leiden tot een duurzame gemeente. We willen als Heusden één de doelstelling, die we in coalitie akkoord hebben opgenomen, realiseren.  Om deze doelstelling te realiseren, zullen we de komende twee jaar nog een extra stapje moeten zetten. We kunnen ons dan ook vinden in het relatief hoge bedrag dat ter beschikking wordt gesteld voor de diverse investeringen. We gaan er vanuit dat het grootste deel terug wordt verdiend door met name lagere energie kosten. We roepen het college wel op om er zorg voor te dragen dat er gebruik wordt gemaakt van de diverse subsidie regelingen.

  De zorgtaken die via de transities aan de gemeenten zijn overgedragen, worden over het algemeen goed  uitgevoerd. Hiervoor willen we het College en de ambtenaren een compliment geven. We dienen wel waakzaam te blijven over de mensen die eventueel buiten de boot vallen.  Hiervoor moeten we als gemeente maatwerk blijven leveren. Heusden één kan zich vinden in het aantrekken van nieuwe kundige medewerkers om, dit traject wat voor de gemeente nieuw is, tot uitvoering te brengen.  Aandachtspunt binnen het sociaal domein blijft, zoals al jaren, Baanbrekers. Het blijft voor ons als  college en raad erg moeilijk om op, de door de rijksoverheid veroorzaakte tekorten, te blijven anticiperen.

  Heusden één heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de wegen, fietspaden en stoepen binnen onze gemeente. Het is dan ook erg goed om te zien dat het college voorstelt extra budget ter beschikking te stellen. We vragen het college hierbij te denken aan minder mobiele groepen als bijvoorbeeld senioren.

  Heusden één vindt dat we als gemeente stil moeten staan bij het zevenhonderdste jaar dat Heusden stadsrechten heeft. Dit is zeker een moment voor een feest voor de inwoners en een kans om ons zelf te promoten.  We vinden het ter beschikking gestelde budget van EUR 150.000,- (gezien onze huidige financiële situatie) wel erg veel. Wij hebben een motie ingediend met de opdracht aan het College een nieuw voorstel uit te werken met een apssend budget, en dit voorstel voor te leggen aan de Gemeenteraad. Deze motie is in meerderheid aangenomen door de Raad.

  We hebben als raad een aantal jaren geleden het besluit genomen om elke toerist die in Heusden overnacht een gelijk bedrag aan toeristenbelasting te laten betalen. We zien dat dit bedrag met name voor de gebruikers van campings relatief hoog is ten opzichte van de overnachtingsprijs en de omliggende gemeenten. Heusden één is, gezien de financiële situatie, van mening dat de toeristenbelasting gehandhaafd moet blijven. Wij hebben een motie ingediend met de opdracht aan het College een nieuw voorstel uit te werken samen met betrokken ondernemers, met als uitgangspunt om de totale opbrengsten van de toeristenbelasting te realiseren. Deze is ook aangenomen door de Raad.