• Word Lid van Heusden één
 • Meer inspraak in de buurt

  Heusden één streeft naar meer inspraak en zeggenschap van inwoners over hun directe woonomgeving. Zij zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zien wat er gaande is en wat er nodig is. Wij vinden dat de gemeente burgerinitiatieven actief moet stimuleren en ondersteunen. Inwoners moeten een visie op hun dorp of wijk kunnen ontwikkelen en de gemeente moet meer wijkbudgetten vrij maken om zowel fysieke als sociale projecten te kunnen opstarten    

  Heusden blijft zelfstanding

  Heusden is een krachtige en prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is in de natuurgebieden en in de verbonden kernen. Kortom Heusden heeft alles en is compleet. Heusden één vindt dat Heusden een zelfstandige gemeente kan en moet blijven. Wij zijn vóór samenwerken met andere gemeenten, maar tegen fusie.

  Ruimte om te ondernemen

  Heusden kent een groot en divers bedrijfsleven, variërend van grote metaalbedrijven en land- en tuinbouw tot kleine detailhandel en ZZP-ers. Heusden één vindt dat de gemeente het lokale bedrijfsleven moet faciliteren. Bijvoorbeeld met eenvoudige procedures, uitstekende en goed bereikbare bedrijventerreinen en aantrekkelijke winkelcentra. De komende periode vragen met name de agrarische en toeristische sector extra aandacht    

  Voorrang voor fietsers

  Er komt een snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch, via Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg. Heusden één vindt dat ook de fietsverbindingen in de rest van de gemeente om extra investeringen vragen. Het gaat daarbij om veiligheid, snelheid en comfort. Hoe meer mensen de fiets pakken, hoe minder overlast van de auto’s er in onze kernen is. Bijzondere aandacht verdienen daarbij de voorrangssituatie op rotondes en de verkeerbebording binnen de gemeente.

  Doorgaand verkeer uit de dorpskernen

  Als de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gerealiseerd is zullen het centrum van Vlijmen en de Eindstraat in Drunen eindelijk verlost zijn van grote stromen doorgaand autoverkeer. Heusden één vindt dat er maatregelen genomen moeten worden om ongewenste neveneffecten in andere straten te voorkomen of te verzachten. Dat geldt zowel voor de effecten die nu verwacht worden maar ook voor de onverwachte effecten die mogelijk pas na realisatie zichtbaar worden.

  Verkeerscommissie

  Heusden één is voorstander van een onafhankelijke verkeerscommissie die de gemeente adviseert over problemen en verkeersknelpunten in de gemeente. Deze commissie dient ook expertise in te brengen vanuit de oudere weggebruiker, aangezien ook onze gemeente vergrijst.

  Veilig wonen

  Naast de politie en brandweer steunt Heusden één burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en ‘buurtwhatsapp’. Deze initiatieven zijn minstens zo belangrijk voor het leefbaar en veilig houden van onze gemeente als de professionele hulpdiensten. Heusden één wil dat de gemeente deze initiatieven actief stimuleert. 

  EHBO en AED voor iedereen

  Op de website van de gemeente staat een lijst met locaties waar zich AED’s bevinden, maar deze is niet overzichtelijk (alfabetisch). Wij pleiten voor een kaartje of, beter nog, een app waarop je direct kunt zien waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. De beschikbaarheid van AED’s is één ding. Vervolgens moet je ook weten wat er mee te doen. EHBO-cursussen moeten zoveel mogelijk in alle kernen worden gegeven.    

  De vrijwilliger centraal

   Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de samenleving. Bij verenigingen, brandweer, de zorg en op nog veel meer terreinen zijn ze actief. Het vrijwilligershuis is dé plek in Heusden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Heusden één is er voorstander van dat het vrijwilligershuis zich doorontwikkelt en mogelijk ook poules van verkeersregelaars en EHBO’ers aanlegt, waar verenigingen bij evenementen uit kunnen putten    

  Schoolzwemmen

  Er zijn steeds meer kinderen die niet meer op zwemles gaan omdat het voor de ouders niet meer te betalen is. Nederland is een waterrijk land en je ziet 's zomers steeds meer verdrinkingen. Wij willen het schoolzwemmen terugbrengen! In de eerste plaats om alle kinderen een zwemdiploma te laten halen, maar ook om kinderen die wel een diploma hebben hun vaardigheden te laten bijhouden.

  Ouder worden in de eigen omgeving

  De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de gemeente loopt op. Heusden één beseft goed dat er hierdoor meer behoefte komt aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Als het aan ons ligt worden plannenmakers door de gemeente verplicht tot het realiseren van levensloopbestendige woningen. Deze woningen moeten geschikt zijn om tot in je laatste levensfase te kunnen wonen. Daarnaast moet de gemeente in het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte rekening houden met ouderen    

  Heusden fairtrade gemeente

  Heusden één vindt dat de gemeente een Fairtrade gemeente moet worden. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er meer fairtrade producten verkocht worden. Ons streven is om dit als gemeente samen met winkels, horeca, bedrijven, organisaties en inwoners voor elkaar te krijgen. De gemeente moet hierin een voortrekkersrol vervullen.    

  Gezonde scholen en goed onderwijs

  Heusden één staat voor kwalitatief goede en gezonde onderwijshuisvesting. Zoals in het integraal huisvestingsplan duidelijk wordt hebben we daar in onze gemeente een flinke inhaalslag te maken. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwbouw (Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en de Bussel in Vlijmen) maar ook om grondige renovatie van andere verouderde schoolgebouwen. Wij vinden een basisschool een voorziening die minimaal in middelgrote kernen (> 1.000 inwoners) te allen tijde behouden dient te blijven.    

  Heel Heusden digitaal

  Heusden één vindt dat de gemeente goed bereikbaar moet zijn. Bereikbaarheid gaat verder dan de openingstijden van het gemeentehuis, maar gaat in deze tijd ook over de digitale bereikbaarheid en dienstverlening en het hebben van een gebruiksvriendelijke website. Wij vinden dat de website en digitale dienstverlening verbeterd moeten worden, maar ook dat de burger digitaal beter bereikbaar moet zijn. Daarom vindt Heusden één dat er in al onze kernen glasvezel moet komen.    

  Heel Heusden duurzaam en schoon

  De ambities in de Duurzaamheidsagenda vergen grote investeringen in de overgang naar een duurzame energievoorziening (zonnepanelen, windenergie, warmtenetwerk, ledverlichting), de verscheidenheid in flora en fauna (biodiversiteit), het hergebruik van kostbare grondstoffen (afvalscheiding, zwerfafval en circulaire economie) en de klimaatbestendigheid (wateroverlast en hittestress). Heusden één wil dat er de komende raadsperiode grote stappen gezet worden om deze doelen te kunnen halen.