• Word Lid van Heusden één
 • Laatste Raadsvergadering voor het zomerreces.

  Tijdens de raadsvergadering van 3 juli stonden er drie belangrijk beleidsplannen op de agenda.

  Het groenstructuurplan 2018-2022

  Als eerste het groenstructuurplan voor de komende vier jaar. We gaan het (openbare) groen voortaan meer integraal benaderen. In dit nieuwe beleid gaan we rekening houden met zaken zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, waterberging e.d.
  In het groenstructuurplan staan veel ambities voor de komende jaren.
  Ook in onze gemeente is een slag te maken doordat er veel veranderd is. Klimaatverandering vraagt andere inzichten en werkwijzen hoe om te gaan met het groen.

  Heusden één heeft extra aandacht gevraagd voor het groenonderhoud. Het kwaliteitsniveau en met name de veiligheid is wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt.
  Alle partijen waren enthousiast en het plan werd met algemene stemmen goedgekeurd.

  Het Waterplan 2018-2022

  Heusden één vindt, dat er een goed uitgewerkt en toekomst gericht Waterplan 2018-2022 ligt.

  Er gebeurt veel op het gebied van watermanagement en als gemeente zullen wij daarop moeten inspelen en onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit gaan we doen in samenspraak met inwoners, bedrijven en het waterschap.
  Door klimatologische ontwikkelingen zijn ingrijpende maatregelen nodig om het waterbeheer op orde te houden.
  Openbare verhardingen moeten  worden  afgekoppeld van de riolering: water moet worden opgevangen in wadi’s, sloten en waterbergingen.
  De capaciteit van de riolering zal nooit voldoende kunnen zijn om de steeds heftiger hoosbuien op te kunnen vangen.

  Heusden één heeft hier ook aandacht voor gevraagd. Het College heeft aangegeven dat er op korte termijn maatregelen staan gepland en worden uitgevoerd. Dit is in het kader van het basisrioleringsplan.

  Ook dit plan werd met algemene stemmen goedgekeurd.

   

  Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

  Goede verlichting vinden wij als Heusden één belangrijk! Ons motto: “Slim verlichten” is alleen verlichten waar, wanneer en zoveel nodig is.
  Vooral de aspecten veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijk.
  Wat duurzaamheid betreft zijn er twee zaken waarop ingespeeld dient te worden het energiezuiniger en duurzamer maken van de openbare verlichting.

  Wij hebben extra aandacht voor de mogelijke nadelige gevolgen van de Smart City- ontwikkelingen op de volksgezondheid (met name de invloed van straling als gevolg van G5 en openbare WIFI).

  Heusden één heeft extra aandacht gevraagd voor goede verlichting bij oversteekplaatsen en fietspaden.
  Het College heeft deze oproep ter harte heeft genomen en de kwaliteitsnormen voor wegen en de fietsstructuur in het beleidsstuk verhoogd.

  Als laatste hebben wij aandacht gevraagd voor de gebrekkige verlichting op het Ei van Drunen.

  Ook dit laatste voorstel werd met algemene stemmen goedgekeurd.