• 9. Bouwen en wonen

  Een goede woning voor iedereen 

  Omgevingsvisie
  Heusden één vindt dat de omgevingsvisie van de gemeente meer moet zijn dan een veredelde structuurvisie. In dit document moet het integrale toekomstbeeld voor de gemeente Heusden worden vastgelegd. Daarbij gaat het ook om de toekomstige energievoorziening, groen- en waterstructuur, gezondheid, welzijn en de zorg- en voorzieningenstructuur. Het is voor Heusden één vanzelfsprekend dat deze visie samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zal worden vormgegeven. Deels zal dat wijk- en dorpsgericht gebeuren maar deels ook themagericht. De totstandkoming van de duurzaamheidsagenda en ‘Heusden over Heusden’ zijn voorbeelden over hoe dat aangepakt zou kunnen worden.

  Huisvesting
  Wij zijn van mening dat iedere inwoner van onze gemeente een goede woning moet hebben. Daarbij staan duurzaamheid en levensloopbestendigheid voorop. Zo zal er aandacht moeten zijn voor voldoende huurwoningen, starterswoningen en woningen die geschikt zijn voor senioren. We willen een betere doorstroming op de woningmarkt stimuleren, zodat jong tot oud aan een woning kan komen. Naast de uitbreidingswijken zal de gemeente juist voor deze doelgroepen moeten zoeken naar geschikte locaties binnen de kernen, bij voorkeur door herstructurering van bestaande gebouwen, zodat de inbreiding niet ten koste gaat van groen en speelgelegenheden.

  Huurwoningen
  Heusden één is voorstander van het vergroten van het aantal huurwoningen in de kernen van de gemeente. Door de flexibilisering op de arbeidsmarkt en de explosieve ontwikkelingen op de woningmarkt is het voor inwoners steeds moeilijker om een woning te kopen. Daarom wil Heusden één meer vrije sector huurwoningen in nieuwbouwplannen. Aangezien er de laatste jaren bijna geen sociale huurwoningen zijn gerealiseerd in Drunen zullen er naast vrije sector huurwoningen ook sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Indien nodig zal de gemeente iedere initiatiefnemer van plannen in de kern Drunen verplichten tot het realiseren van 30% sociale huurwoningen.

  Wonen en zorg
  De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de gemeente loopt op. Heusden één beseft goed dat er hierdoor meer behoefte komt aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Als het aan ons ligt worden plannenmakers door de gemeente verplicht tot het realiseren van levensloopbestendige woningen. Deze woningen moeten geschikt zijn om tot in je laatste levensfase te kunnen wonen. Daarnaast moet de gemeente in het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte rekening houden met ouderen.

  Centrumplan Vlijmen
  Heusden één is heel tevreden over de herontwikkeling van het Centrum van Vlijmen. Als partij hebben wij daar de afgelopen jaren zeker onze bijdrage aan mogen leveren. Maar ook de komende periode blijft het Centrum van Vlijmen zeker onze aandacht houden. Er zijn nog diverse zaken die ontwikkeld dienen te worden. De bouw van het Paviljoen op het Plein, de ontwikkeling aan de noordzijde (achter de Hema) en, na de aanleg van de randweg, de herinrichting van de Akker tot een verblijfsgebied waar de auto te gast is en niet de dienst uitmaakt.

  Leefbaarheid kernen
  Wij vinden het belangrijk dat alle kernen leefbaar blijven. We zien dat er steeds meer locaties, waar bijv. maatschappelijke activiteiten plaats vinden, uit buurten en dorpen, verdwijnen. Heusden één vindt dat activiteiten op deze locaties bijdragen aan de leefbaarheid. Wij zijn ook van mening dat een gemeente niet direct de financiële zorg moet dragen zodat deze activiteiten in wijken en kernen blijven, maar zich wel moet inzetten om deze locaties beschikbaar te houden.

  Schone en gezonde leefomgeving
  Schone lucht, water en grond zijn voorwaarden voor een goede gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we veel groen langs wegen en op daken en een strenge handhaving van regels omtrent uitstoot van fijnstof en ammoniak. Gifvrije onkruidbestrijding en afkoppeling van regenwater. Geluidsoverlast van verkeer moet zoveel mogelijk worden beperkt en autogebruik moet ontmoedigd worden en de fiets en openbaar vervoer gestimuleerd. Heusden één gaat voor een groen en gezond Heusden. 

  Groen in de kernen en het buitengebied
  Heusden één wil dat er bij bouwlocaties en bij herinrichting van de openbare ruimte aandacht wordt gegeven aan natuur en biodiversiteit. Heusden is immers een groene gemeente en dat wil je niet alleen laten zien in een papieren beleid, maar ook in je openbare ruimte. Ook initiatieven van inwoners om hun straat te vergroenen moeten daarvoor de ruimte en de ondersteuning krijgen.

  Natuur en biodiversiteit
  De gemeente Heusden heeft verschillende mooie natuurgebieden. Deze natuurgebieden moeten aantrekkelijk zijn voor inwoners, bezoekers en toeristen. Deze groepen mogen echter geen nadelige effecten opleveren voor welzijn van plant en dier in deze gebieden. Om de biodiversiteit te bevorderen moeten deze verschillende gebieden door middel van ecologische zones aan elkaar verbonden worden. Bij het beheer van gemeentelijk groen staan de biodiversiteit en de bescherming van dieren en hun leefgebied voorop.