• 7. Cultuur en Sport

  De vrijwilliger centraal 

  Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de samenleving. Bij verenigingen, brandweer, de zorg en op nog veel meer terreinen zijn ze actief. Ze zijn het cement van de samenleving.

  Heusden één is een partij die vrijwilligers ondersteunt.

  Vrijwilligers
  Heusden één vindt dat de gemeente randvoorwaarden moet blijven creëren waaronder de brede vrijwillige inzet kan floreren. Vrijwilligers verdienen waardering en. indien nodig, ondersteuning. Het werk van vrijwilligers willen we beter zichtbaar maken, zodat meer mensen kennismaken met de mogelijkheden.

  Het vrijwilligershuis is dé plek in Heusden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Inwoners, stichtingen, verenigingen en organisaties kunnen hier terecht met hun vragen over vrijwilligerswerk. Wij zijn er voorstander van dat het vrijwilligershuis zich doorontwikkelt en mogelijk ook poules van verkeersregelaars en EHBO’ers aanlegt, waar verenigingen bij evenementen uit kunnen putten.

  Stichting de Schroef
  Stichting de Schroef, is de SPIL voor sportend en bewegend Heusden. Belangrijk bij de realisatie van de doelstellingen, het stimuleren van sport en cultuur en het leggen van verbindingen tussen onderwijs, welzijn, (jeugd)zorg, kinderopvang en bedrijfsleven.

  De partners weten elkaar door De Schroef steeds beter te vinden bij het creëren van een passend sport- en beweegaanbod. Doel blijft een grotere sportdeelname en een actieve leefstijl van zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente te bereiken.

  Heusden één vindt dat De Schroef bij deze belangrijke taak door de gemeente gefaciliteerd moet blijven worden.

  Sport
  Wij vinden sport belangrijk en onze ambitie is dat sport bereikbaar is voor alle burgers. Heusden één vind dat de gemeente moet blijven investeren in goede binnen- en buitensportaccommodaties die ook voorzien in een eventuele groeiende behoefte.

  Ook streven wij naar een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen tussen de verschillende sportverenigingen binnen de gemeente voor aanleg van sportvelden en/ of accommodaties zoals clubhuis of kleedkamers.

  Cultuur op koers 2017-2022
  Cultuur is een ruim begrip. Cultuur heeft betrekking op alles wat in een (lokale) samenleving voorkomt. Zowel professionals als amateurs moeten de ruimte hebben om cultuur te maken en ervan te genieten. Het streven is een levend document dat de ontwikkeling van Cultuur ondersteunt. Hierbij is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de samenleving, ideeën dienen ook vanuit de samenleving te komen, het is wat je er zelf van maakt, de invulling door de gemeente is een faciliterende rol.

  Heusden één wil graag een rol spelen bij het stimuleren van initiatieven van inwoners en het bieden van (financiële) mogelijkheden door de gemeente.

  Lokale kunstcommissie
  De kunstcommissie zou moeten bestaan uit mensen uit de eigen gemeente. Wij vinden dat bij de voorselectie minimaal één ontwerp van een lokale kunstenaar moet zitten en dat inwoners inspraak krijgen in de uiteindelijke keuze.

  Buurthuizen
  Het subsidiebeleid voor de buurthuizen is gericht op één sterke algemeen toegankelijke accommodatie per kern. Met de gemeentelijke subsidie wil men de ontmoeting tussen mensen faciliteren, activiteiten voor ontmoeting stimuleren en een effectiever en efficiënter gebruik en beheer van accommodaties realiseren. Met verschil tussen de grote, middelgrote en kleine kernen.

  Heusden één maakt zich sterk voor het bestaansrecht van onze buurthuizen.

  Monumenten
  De gemeente Heusden telt verschillende Rijks- en gemeentemonumenten, deze zijn beeldbepalend voor onze mooie gemeente. Wij vinden dat deze monumenten als het mogelijk is ten goede moeten komen aan de gemeenschap en gebruikt moeten worden voor kunst en cultuur. Wij vinden het belangrijk dat dorpsaanzichten zoveel mogelijk behouden blijven voor de toekomst. Hierbij gaat het niet alleen om gebouwen, maar ook om bomen en andere “kenmerken” van het dorp.

  Bibliotheek
  De bibliotheek is een basisvoorziening die bijdraagt aan leesbevordering, ontwikkeling en educatie, ontmoeting en debat. Heusden één vindt dat er in Drunen, Vlijmen én Oudheusden een volwaardige bibliotheek moet blijven die al deze functies vervult. Dus niet één hoofdvestiging en daarnaast uitleenpunten. Overigens kan zo’n volwaardige bibliotheek prima in combinatie met andere functies gehuisvest worden. 

   

  8. Onderwijs