• 5. Verkeer en Vervoer

  Heusden veilig op weg 

  Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
  In de komende periode zullen de GOL plannen tot uitvoering worden gebracht. Daarmee wordt de bereikbaarheid van woonwijken en bedrijventerreinen verbeterd en de verkeersoverlast in het centrum van Vlijmen en de Eindstraat in Drunen beperkt. Belangrijk effect is dus dat de leefbaarheid van de kernen verbetert. Ook wordt er daarnaast een natuurnetwerk ontwikkeld.

  Een goede uitvoering van de plannen, met veel aandacht voor maatwerk en aanpassingen in het onderliggende wegennet, een goede fietsinfrastructuur en openbaar vervoer is daarbij heel belangrijk.

  Wij willen daarom dat in de komende periode het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) aangepast wordt in aansluiting op de plannen van het GOL. In het GVVP moet aandacht worden geschonken aan actuele- en nieuwe probleemsituaties die zich voor (kunnen) doen gelet op de veranderende verkeerstromen.
  Heusden één blijft hier aandacht voor vragen.

  Fietsroutes
  Goede, veilige en aantrekkelijke fietsroutes zijn van groot belang voor onze inwoners en bezoekers. Het blijkt dat door het Heel en Veilig principe de onderhoudstoestand van trottoirs, fietspaden en wegen steeds slechter wordt. 

  Verbeteren en onderhoud van woon-werk-school en recreatieve fietsverbindingen, verbindende fietsroutes tussen natuurgebieden, parken en de vesting Heusden is noodzakelijk. Wij vinden dat hierin geïnvesteerd dient te worden. Bijzondere aandacht verdienen daarbij de voorrangssituatie op rotondes en slechte staat van de verkeersbebording binnen de gemeente.
  Heusden één vindt dat deze problemen zo snel mogelijk aangepakt dienen te worden. 

  Verkeerscommissie
  Heusden één is voorstander van een onafhankelijke verkeerscommissie die de gemeente adviseert over problemen en verkeersknelpunten in de gemeente. In deze commissie dient ook expertise aanwezig te zijn vanuit de oudere weggebruiker, aangezien ook onze gemeente vergrijst.

  Openbaar vervoer
  Kwaliteit van het openbaar vervoer dient verbeterd te worden zodat er in elke kern een goede aansluiting is op het openbaar vervoersnetwerk. Wij ondersteunen de inzet van buurtbussen en het collectieve ouderen vervoer.

  Voetgangers
  De kwaliteit van de trottoirs is de afgelopen jaren onder het “Heel en Veilig” beleid achteruitgegaan. Wij vinden de begaanbaarheid van trottoirs zeer belangrijk. Wij willen dat er in de komende periode extra geld wordt uitgetrokken voor verbetering van de trottoirs. Daarnaast dient er beter gehandhaafd te worden tegen hinderlijk parkeren. 

   

  6. Openbare orde en veiligheid