• 4. Economie en recreatie

  Ruimte om te ondernemen 

  Heusdens bedrijfsleven
   Heusden kent een groot en divers bedrijfsleven, variërend van grote metaalbedrijven en land- en tuinbouw tot kleine detailhandel en ZZP-ers. De regionale samenwerkings-verbanden waarin Heusden participeert, zoals Agrifood Capital en Smart Industries, bieden kansen voor onze ondernemers die beter benut moeten worden. Daarbij is ook de relatie met het onderwijs van groot belang, gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Heusden één vindt dat de gemeente de bedrijven moet informeren en faciliteren bij hun ontwikkeling. De ontwikkelingen in de agrarische sector vragen bijzondere aandacht. Naar verwachting zal, met name in de veehouderij, een behoorlijk aantal bedrijven gaan stoppen de komende jaren. Heusden één pleit ervoor dat de gemeente meedenkt en meewerkt aan herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing. Wanneer agrariërs naast hun hoofdactiviteit, nevenactiviteit willen ontplooien zoals natuur- en landschapsbeheer, energie-opwekking, recreatie, zorg en kinderopvang, vinden wij dat de gemeente ze daarin zoveel mogelijk moet ondersteunen. Ook hier streeft Heusden één meer naar schaalverbreding dan naar schaalvergroting    

  Faciliteren Kernmanagement
  Het is belangrijk voor het behoud van kwalitatieve kernen dat de ondernemers daarbij samenwerken. Een voorbeeld van Kernmanagement vinden we in Drunen. Mogelijk is dit een voorbeeld voor het vernieuwd Centrum van Vlijmen.
  Wij vinden dat hierbij een rol is weggelegd voor de gemeente.

  Toerisme
  Heusden één vindt dat de promotie van de toeristische en recreatieve kwaliteiten van Heusden beter regionaal dan lokaal kan worden vormgegeven. Dat het Heusdens Bureau voor Toerisme opgaat in een Regionaal Bureau voor Toerisme in de Langstraat is dus een goede ontwikkeling. Wij vragen ons wel af of deze nieuwe organisatie voldoende slagkracht zal hebben om bezoekers van buiten de regio of uit het buitenland naar hier te krijgen. Aansluiting zoeken bij VisitBrabant en de landelijke VVV-organisatie lijkt ons dan ook noodzakelijk.

  Versterking van het lokale midden- en kleinbedrijf
  Voor een startende ondernemer is de huur van ruimte in een commercieel geëxploiteerd bedrijfsverzamelgebouw dikwijls financieel onhaalbaar. Heusden één vindt dat de gemeente moet bezien of leegstaande gemeentelijke eigendommen ingezet kunnen worden als betaalbaar bedrijfsverzamelgebouw.

  Fairtrade gemeente
  Heusden één vindt dat de gemeente een Fairtrade gemeente moet worden. Ons streven is om dit als gemeente samen met bedrijven en inwoners te realiseren. De gemeente moet hierin een voortrekkersrol vervullen. 

  Openluchtzwembad het Run
  Wij gaan er voor dat het Run toegankelijk blijft voor onze inwoners. Dit kan in de huidige opzet niet zonder een bijdrage van de gemeente. Daarom is het nodig om andere  mogelijkheden te onderzoeken en te faciliteren, waardoor wellicht wel een gezonde financiële balans ontstaat. 

  Landgoed Steenenburg
  Heusden één is enthousiast over de ontwikkeling van Landgoed Steenenburg, waarbij de natuur en cultuurhistorische waarden versterkt worden en een prachtige woon(zorg)omgeving gecreëerd wordt die ook voor extra werkgelegenheid zal zorgen.

   

  5. Verkeer en vervoer