• 3. Milieu & Afval

  Heusden schoon en duurzaam 

  Duurzaamheidsagenda
  De ambities in de Duurzaamheidsagenda vergen grote investeringen in de overgang naar een duurzame energievoorziening (energietransitie), de verscheidenheid in flora en fauna (biodiversiteit), het hergebruik van kostbare grondstoffen (circulaire economie) en de klimaatbestendigheid (wateroverlast en hittestress).

  Heusden één wil dat er de komende raadsperiode grote stappen gezet worden om deze doelen te kunnen halen.

  Energiegebruik en duurzame energie
  Op basis van de duurzaamheidsagenda is de belangrijkste uitdaging waar we in Heusden de komende periode voor staan: de energietransitie. Om in 2050 de uitstoot van CO2 naar nul te krijgen moeten er nu grote stappen gezet worden.

  Er zijn al kleine stapjes in gezet: energiebesparing in gemeentehuizen, zwembad en gemeentewerf, zonnepanelen op die gebouwen, een gasloze nieuwbouwwijk en CO2-neutale woningen (Geerpark). Er moeten snel volgende stappen gezet worden: energiebesparing en zonnepanelen op andere gemeentelijke gebouwen (buurthuizen, sportaccommodaties, scholen etc.), led in alle openbare verlichting, zonnevelden, warmtenetwerken, windenergie. Maar ook verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en bedrijfsgebouwen. Heusden één vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen om de gestelde doelen, samen met bewoners (Energiek Heusden), bedrijven en instellingen, te halen.

  Omgekeerd Inzamelen
  De gemeente Heusden is met het Omgekeerd Inzamelen op de goede weg om de doelstelling van minder restafval, meer recycling en minder kosten voor de inwoners te realiseren. Een continue monitoring op effectiviteit en negatieve bijverschijnselen blijft nodig om eventuele aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

  Waar niet iedereen direct enthousiast was en er negatieve reacties waren, worden de ervaringen steeds positiever. Het leidt inderdaad tot veel minder restafval en prettiger inzameling van PMD-afval.

  Van het gehele project van Omgekeerd Inzamelen kan gezegd worden dat zelfs op een van oorsprong moeilijk onderwerp als afval een bestuurlijk succes geboekt is.

  Het project zwerfafval binnen onze gemeente waar vele verenigingen aan meedoen is bijzonder succesvol. Heusden stimuleert dit in het kader van een schone gemeente. Ook inwoners moeten hier hun steentje aan bijdragen want een schone gemeente is voor iedereen prettig. Speciale aandacht is nodig voor zwerfafval in het buitengebied omdat dit via het maaisel in het veevoer terecht kan komen. Voorlichting is daarbij belangrijk en het gebruik van de ‘BuitenBeter-app’ moet gestimuleerd worden.

   

  4. Economie en recreatie