• 2. Sociaal domein

  Menselijk maatwerk

  Senioren
  Heusden één wil de zorg voor ouderen in de gemeente Heusden hoog op de agenda hebben. De dubbele vergrijzing en de behoefte aan een participatiemaatschappij maken dit tot een onderwerp dat zowel landelijk als ook lokaal veel aandacht verdient. De kwetsbare ouderen in onze gemeente zijn onvoldoende in beeld en de benodigde hulp wordt daardoor onvoldoende geboden. Dit vraagt om onorthodoxe initiatieven om deze problematiek te lijf te gaan.

  Wij omarmen dit soort initiatieven en willen hiervoor een brede steun. Daarnaast willen wij het succesvol geïntroduceerde participatiebeleid de komende jaren uitbouwen, versterken en het bereik vergroten zodat we onze ouderen actief binnen de maatschappij kunnen houden.

  Baanbrekers
  De rol van Baanbrekers zal de komende tijd aandacht vragen. Gedwongen door de bezuinigingen binnen de Participatiewet zijn we toe aan Baanbrekers 2.0. Baanbrekers blijft zich vooral richten op het begeleiden van werkzoekenden, veelal met een arbeidsbeperking, naar een baan. Bij het kostenaspect zullen we keuzes moeten maken, we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Op lokaal en Langstraat-niveau worden in onze gemeente samen met Baanbrekers activiteiten ondernomen om de participatie van mensen te bevorderen zoals b.v. Talent2Work en het maatjesproject. Met als doel zoveel mogelijk werkzoekenden en ondernemers direct met elkaar in contact te brengen.

  Heusden één is voorstander van de voortzetting van deze activiteiten, met oog voor de kosten en baten ervan. 

  Experimenteren met de Participatiewet
  Wij zijn voorstander dat de gemeente samen met Baanbrekers experimenteert met de Participatiewet, zoals nu in een aantal andere gemeenten gebeurt. Bijvoorbeeld het onderzoeken of een systeem met een basisinkomen voor sommige doelgroepen mogelijk is.

  Integratie
  Integratie gaat over meer dan mensen uit het buitenland of met een andere cultuur. Het gaat over alle groepen die buiten de maatschappij vallen.

  Wij willen een klimaat scheppen waarin iedereen welkom is en zich thuis voelt. Integreren doe je samen, wederzijdse acceptatie is daar cruciaal bij. Binnen Heusden moet iedereen zichzelf kunnen zijn met acceptatie van de ander. Als er problemen zijn bij specifieke groepen zijn wij voorstander van een gerichte aanpak.

  Zorg (WMO)
  Wij vinden dat mensen moeten worden ondersteund zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Daar is maatwerk voor nodig. Ook als er begeleiding of dagopvang nodig is moet dat zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving worden georganiseerd. Buurt- en dorpshuizen en zorgcoöperaties kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Budgetten die we van het Rijk ontvangen blijven geoormerkt voor het sociale domein en worden niet besteed aan lantaarnpalen en stoeptegels.

  Heusden één wil in het bijzonder aandacht voor dementie. Wij willen Heusden ‘dementievriendelijk’ maken, zodat dementerenden zo lang mogelijk kwaliteit van leven hebben binnen hun eigen leefomgeving en kunnen blijven participeren in de Heusdense samenleving. Hierbij is de uitvoering van de notitie ‘Ketenzorg Dementie Midden-Brabant’ een leidraad om aan de slag te gaan.

  Armoedebeleid
  Het huidige armoedebeleid binnen onze gemeente ondersteunen wij, maar ook hier gaan we voor de nodige verbeteringen. Het streven moet blijven om problemen vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat mensen in de schulden komen. De voedselbank blijft een belangrijke rol vervullen bij het bestrijden van armoede.

  Ook binnen onze gemeente zijn er kinderen die als gevolg van armoede niet actief kunnen zijn bij verenigingen of clubs. Voorkomen moet worden dat de problemen van hun omgeving kinderen afremmen in hun ontwikkeling. Wij willen ze daarbij waar nodig, samen met Stichting Leergeld, ook (financieel) ondersteunen.

  Heusden één vraagt extra aandacht bij de diverse instanties voor stille en verborgen armoede.

  Jeugdbeleid
  De jeugd heeft de toekomst! Het is aan de gemeente om de juiste voorwaarden daarvoor te scheppen. Wij vinden jeugdorganisaties en verenigingen belangrijk, zij dragen bij aan de ontwikkeling van de jeugd. De gemeente moet deze organisaties en verenigingen steunen om de jeugd kansen te bieden voor de toekomst. Iedereen moet kunnen meepraten over zijn of haar omgeving, ook de jeugd.

  Consultatiebureau Vlijmen
  Wij vinden dat het consultatiebureau in Vlijmen moet blijven! Gezien de ontwikkeling van nieuwe woonwijken als de Grassen en Geerpark en de daarmee te verwachten geboortes, is het belangrijk dat binnen de kern Vlijmen het consultatiebureau behouden blijft.

   

  3. Milieu en afval