• Word Lid van Heusden één
 •  

  Ruggengraat 

  Beleidsprogramma Heusden ÉÉN 

  2014 – 2018 RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  Inhoudsopgave 

  VOORWOORD 

  TEN GELEIDE

  ALGEMEEN 

  OPENBARE ORDE, VEILIGHEID, PREVENTIE EN HANDHAVING 

  DEREGULERING

  WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

  VRIJWILLIGERSBELEID

  JEUGDBELEID 

  SENIOREN 

  INTEGRATIEBELEID 

  KUNST, CULTUUR EN MONUMENTEN 

  ONDERWIJS  

  COMMUNICATIE 

  COMMUNICATIE MET DE BURGER 

  DIGITALE SNELWEG  

  REGIONALE EN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING  

  WERK EN INKOMEN 

  PARTICIPATIE 

  ARMOEDEBELEID

  FINANCIËN EN ECONOMIE 

  CRISISTIJDEN

  MEER TAKEN MET MINDER GELD 

  HEUSDEN ÉÉN EN DE CRISIS 

  ECONOMIE 

  SUBSIDIEBELEID 

  RUIMTE EN WONEN

  STRUCTUURVISIE

  WOONVISIE 

  AGRARISCHE SECTOR 

  VERKEER EN VERVOER (INFRASTRUCTUUR EN PARKEREN) 

  NATUUR, ENERGIE, MILIEU EN AFVAL

  ALGEMEEN  

  NATUUR 

  ENERGIE 

  SPORT EN BEWEGEN

   

   RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  VOORWOORD 

  Heusden, december 2013 

  Voor u ligt het beleidsdocument van Heusden ÉÉN voor de periode 2014-2018. 

  De titel van dit beleidsdocument is: “Ruggengraat Heusden ÉÉN” omdat dit document niet alleen dient als ruggensteun voor de raadsleden die zijn gekozen door de kiezers van Heusden ÉÉN, maar het tevens een hulpmiddel is voor het voeren van politieke discussies binnen en buiten onze partij. 

  Immers dit voorgestane beleid van de partij is opgesteld door de Partijraad en vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van Heusden ÉÉN en verkrijgt daardoor haar legitimiteit. 

  Met dit document wil Heusden ÉÉN duidelijk maken waar zij voor staat en wat onze uitgangspunten zijn voor het beleid in de volgende raadsperiode. 

  Ten slotte een woord van dank in de richting van allen die medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit beleidsdocument. 

  Bestuur van Heusden ÉÉN 

  Jan van Engelen, voorzitter 

  Xander Buisman, secretaris 

  Christ Grefkens, penningmeester RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  TEN GELEIDE 

  Nadrukkelijk moet gesteld worden dat dit beleidsdocument niet de intentie heeft om als strak keurslijf te fungeren voor raadsleden, fractieondersteuners en partijraad in politieke discussies. 

  In dat geval zou afbreuk worden gedaan aan één van de verworvenheden binnen Heusden ÉÉN, namelijk democratische besluitvorming. 

  Uitgangspunt van dit beleidsdocument is dat de raadsleden en fractieondersteuners zich bewust blijven van hun rol binnen het huidige, duale, stelsel waarin zij niet primair een beleidsvormende maar een controlerende rol hebben. 

  Dit document is richtinggevend voor Heusden ÉÉN bij coalitievorming en voor raadsfractie en fractieondersteuners bij uitvoering van haar controlerende taak t.a.v. het uit te voeren beleid door het College. Tevens geeft het naar raadsleden en fractieondersteuners aan welke ruimte er is voor persoonlijke opvattingen. Afwijkende standpunten ten opzichte van dit beleidsdocument zijn echter alleen acceptabel indien deze voor het betrokken lid van de fractie persoonlijk zwaarwegend zijn. 

  Het kader stellende beleid van onze partij wordt vastgesteld in de Algemene Leden 

  Vergadering. Indien er wijzigingen van beleidsinzichten zijn worden die opnieuw getoetst 

  in de ALV. Het beleidsdocument is een “schuivend paneel” en zal voor elke raadsperiode geactualiseerd worden.

   

  ALGEMEEN 

  Heusden ÉÉN staat voor beleid, waarin aandacht is voor het feit dat de inwoners hun Heusden zien als één gemeente, zonder daarbij het specifieke karakter van de diverse kernen tekort te doen. Immers het is een gegeven dat iedere kern zijn eigen identiteit heeft en wil houden. 

  Heusden ÉÉN is niet gelieerd aan een landelijke politieke partij. Wij leven in een tijdperk waarin de opeenvolgende regeringen in toenemende mate de uitvoering van overheidstaken opdragen aan de gemeente (z.g. decentralisatie). Het argument daarbij is dat gemeenten het dichtst bij de inwoners staan en het beleid effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper, kan uitvoeren. Maatwerk is naar ons oordeel daarbij van groot belang. Uiteraard dienen de wettelijke kaders in acht te worden genomen maar naar onze mening is een lokale politieke partij onafhankelijker in haar afwegingen en kan daardoor specifieker en doelgerichter werken. 

  Met de komst van het dualisme in 2002 zijn de rollen van het college en de gemeenteraad uit elkaar getrokken. Een wethouder is geen raadslid. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, stelt de kaders daarvoor vast en neemt de belangrijkste beslissingen. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur. B&W voeren de besluiten van de raad uit. Het college moet zich over de uitvoering van haar werkzaamheden verantwoorden aan de raad. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk beleid breed gedragen moet zijn en dat daarom nimmer één enkele politieke partij in staat zal zijn zelfstandig de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente Heusden te dragen. Dat zal er in onze ogen altijd toe leiden dat de vorming van een college in coalitieverband zal plaatsvinden. Heusden ÉÉN is te allen tijde bereid daarvoor haar verantwoordelijkheid te nemen en sluit voor samenwerking op voorhand geen enkele partij uit. Uiteraard zal bij de vaststelling van een coalitieprogramma de inhoud van deze “Ruggengraat”, voor ons althans, leidend zijn en in voldoende mate terug te vinden moeten zijn in een coalitieakkoord. 

  Hoewel het een algemeen geldend uitgangspunt is hecht Heusden ÉÉN er aan uiting te geven aan haar opvatting dat onze gemeente een fijne plaats dient te zijn om te wonen, werken en te verblijven. Hierbij spelen onder andere aspecten als openbare orde, veiligheid en leefbaarheid een grote rol. Ook mag het duidelijk zijn dat dit alles moet samengaan met een adequaat, voorzieningenniveau voor wat betreft woningen, infrastructuur, et cetera. Uiteraard is Heusden ÉÉN ook voor het behoud van de natuurwaarden van onze mooie gemeente tussen Maas en Duin. 

  Voorafgaand programmatisch wensenlijstje opsommen en zelfs uitbreiden is niet moeilijk maar alles realiseren is een andere zaak en vooral in het perspectief van de huidige crisis. Terugkijkend op de vorige raadsperiode kunnen we constateren dat er veel gerealiseerd is maar dat er nog een aantal zaken op uitvoering wacht. Echter dienen we ook te erkennen dat op enkele beleidsterreinen de ontwikkelingen getemporiseerd zijn en een conserverend karakter hebben. Heusden ÉÉN gaat ervan uit dat in de periode 2014-2018 weer een economische opleving zal plaats vinden. Om op dat moment klaar te zijn en daarvan de vruchten te kunnen plukken, moet de gemeente nu investeren in die toekomst temeer omdat er zich tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen aandienen. Het maatschappelijk landschap verandert in een hoog tempo en de landelijke overheid hevelt steeds meer taken over naar de gemeente. Heusden ÉÉN vindt dat de gemeenteraad het moet aandurven om fundamentele keuzes te maken i.p.v. te kiezen voor een algehele nivellering met van alles een beetje minder. Het is onontkoombaar dat de discussie daarover zich afspeelt binnen de financiële armslag die de gemeente heeft. De mogelijkheden worden bepaald door de crisis. Heusden ÉÉN kan ook niet om dat gegeven heen en heeft haar beleidsprogramma dan ook geschreven na een grondige analyse van de ontstane situatie en in het licht van de effecten van de huidige wereldwijde crisis die van een ongekende omvang is. 

   

  OPENBARE ORDE, VEILIGHEID, PREVENTIE EN HANDHAVING 

  Uitgangspunt voor onze inwoners moet zijn, dat zij het gevoel hebben in een veilige en 

  schone omgeving te kunnen wonen, werken en verblijven. Politie en brandweer en ongevallen hulpdiensten zijn de eerst aangewezenen voor inzet bij calamiteiten maar ook de inwoners hebben in deze hun burgerplicht. 

  In 2011 zijn alle (20) gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Brabant-Noord samengevoegd tot Brandweer Brabant-Noord. De gemeente Heusden beschikt nog over brandweerposten in Heusden, Drunen en Vlijmen. Heusden ÉÉN is voorstander van behoud van deze voornamelijk op vrijwilligers drijvende steunpunten. 

  De politiezorg van onze gemeente berust bij de politie Oost-Brabant met het hoofdbureau in 

  ‘s-Hertogenbosch. Dit is een gevolg van de gekozen oplossing voor vergaande centralisatie. 

  Dat betekent van bovenaf regelen en een focus op primaire taken. Dit alles leidt weer tot meer/nieuwe regels, handboeken, procedures en extra bestuurslagen. Dat werkt niet altijd effectief. Voor de gemeente betekent dat extra aandacht voor samenwerking en zoveel mogelijk aandacht voor de waardevolle elementen uit de vroegere kleinschaligheid. 

  Heusden ÉÉN is dan ook voorstander van behoud van de bestaande loketten in Oudheusden en Vlijmen en het bureau in Drunen. 

  Bij grotere incidenten wordt de geneeskundige hulpverlening verzorgd onder regie van de GHOR en het GMC van Brabant-Noord. GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en GMC voor Gemeenschappelijk Meld Centrum 

  Voorts is de gemeente Heusden per 1 januari 2013 aangesloten bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De omgevingsdienst is belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven. 

  Uit het overzicht van voornoemde diensten is op te maken dat er op vele fronten sprake is van verregaande centralisatie. Dat is in alle gevallen in de Wet Veiligheidsregio’s opgelegd door de centrale overheid. Ongetwijfeld zullen daarvoor steekhoudende argumenten zijn maar het komt merkwaardig over dat het een tegengestelde ontwikkeling is aan die bij de drie grote transities in het sociale domein. Het nabije verleden heeft geleerd dat bij schaalvergroting nadelen als bureaucratie, moeilijke kostenbeheersing, gebrek aan transparantie op het gebied van inspraak en verantwoording, altijd op de loer liggen. Bovendien komt de hulpverlening op steeds grotere afstand te zitten en dat zal zeker daar waar er sprake is van risicovolle bedrijven tot een afname van de veiligheid leiden. 

  Heusden ÉÉN is zich daar terdege van bewust en ziet in de controle op die aspecten duidelijk een taak voor haar raadsleden. 

  Burgerparticipatie, op het gebied van buurtpreventie, buurtbemiddeling en andere vormen die betrekking hebben op leefbaarheid en veiligheid komt op steeds grotere schaal voor in onze samenleving. Vaak ter bevordering van de sociale cohesie of ter verbetering van ons veiligheidsgevoel. Bepalend voor het gevoel van een veilige leef- en werkomgeving is het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat projecten zoals Amber Alert, Buurtpreventie en dergelijke gestimuleerd dienen te worden. Hiermee wordt tevens het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners bij hun woon- of werkomgeving gestimuleerd. 

  Heusden ÉÉN is groot voorstander van beleid gericht op bevordering van de sociale cohesie in kernen, wijken en buurten en zal initiatieven op dat gebied steunen.  

   

  Handhaving is niet alleen een taak van politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren. 

  De politie heeft bij de inrichting van haar nieuwe centrale organisatie de opdracht met minder middelen minimaal hetzelfde te presteren. Dat zal ongetwijfeld gaan ten koste van het huidige op kleinschaligheid gerichte beleid. Een uitbreiding van de huidige activiteiten van de momenteel binnen onze gemeente werkzame bevoegde opsporingsambtenaren (BOA’s) van organisaties zoals Natuurmonumenten, Waterschap en de diensten van particuliere organisaties (bv P1 on Street B.V.) ligt in de lijn der verwachting. In dit kader is samenwerking en afstemming tussen die organisaties noodzakelijk. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat onderzocht dient te worden in welke mate de bevoegde opsporingsambtenaren efficiënt werken, en of de wijze van aansturing voldoet. Voor onze inwoners dient het duidelijk te zijn met welke vormen van toezicht en handhaving zij te maken kunnen krijgen en wat de regels zijn. 

  DEREGULERING 

  Deregulering is het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege. Door middel van deregulering wordt de overbodige ballast van regels en voorschriften, in de volksmond ook wel overbodige bureaucratie genoemd, verwijderd en 

  wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Zelfregulering zou dus de oplossing moeten zijn. Veel bureaucratie bij de overheid is echter het gevolg van een concrete vraag uit de samenleving. Die verwacht voortdurend dat de overheid/gemeente structureel en voor altijd een onwenselijk verschijnsel uit de wereld helpt. 

  Desondanks is en blijft Heusden ÉÉN een groot voorstander van deregulering. Deregulering betekent ook meer vertrouwen stellen in burgers en bedrijven en mogelijke risico’s zullen daarbij dan voor lief genomen dienen te worden. Deregulering leidt immers tot verbetering van de dienstverlening. De inwoner van onze gemeente dient zo min mogelijk belast en zo weinig mogelijk last te ondervinden van de overheid. Een positieve bijkomstigheid is dat de bestuurlijke lasten worden verminderd. Deregulering draagt bij aan effectiever en efficiënter werken. De meeste wetten en regels zijn landelijk vastgesteld en daar moeten wij ons aan houden. Maar er zijn gelukkig ook regels die de gemeente zelf (of in samenwerkingsverbanden) kan en mag vaststellen. Zeker in het licht van datgene wat op onze burgers afkomt bij de drie grote transities in het sociale domein (invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo) zal matiging en vermindering van de regeldruk de volle aandacht van Heusden ÉÉN krijgen. 

  WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 

  De in 2007 ingevoerde wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken. Het gaat daarbij niet alleen om zorgbehoeftige ouderen of mensen met verstandelijk- of lichamelijke beperkingen, maar ook over mensen die, om wat voor reden dan ook, zichzelf niet helemaal goed kunnen redden of buiten de maatschappij dreigen te vallen. De WMO omvat het gehele gebied van wonen, zorg en welzijn voor alle leeftijdsgroepen. Bij de invoering verving de WMO verschillende welzijnswetten. Daarmee zette de overheid een beleid in waarbij de gemeente in toenemende mate belast werd met de uitvoering van sociale en gezondheidswetten. Deze trend wordt voortgezet en in 

  de komende jaren worden de gemeenten dan ook geconfronteerd met drie grote decentralisaties. Delen van de AWBZ (begeleiding) worden overgeheveld naar gemeenten, evenals de jeugdzorg (vanuit de provincie) en de uitvoering van de nieuwe Particpatiewet die de huidige Wet Werken naar Vermogen (WWnV) gaat vervangen. Het zijn drie transities in één beweging die rechtstreeks onder de Wmo vallen of daar nauw mee verbonden zijn. 

  Vanaf 2013 en worden de functies extramurale individuele- en groepsbegeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf vanuit de AWBZ gedecentraliseerd. Het kabinet wil dat gemeenten vanaf 2015 vele nieuwe taken gaat uitvoeren maar alle kaders zijn nog niet bekend. Het is in elk geval duidelijk dat de aangekondigde transitie de Wmo in een (nog) bredere context plaatst, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. Er gaat heel wat veranderen in het sociale domein. De beslissingsbevoegdheid van de gemeente om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft wordt groter. Gemeenten kunnen beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten is het argument. Daarom wil het kabinet vanaf 2015 bezuinigen op ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Veel is nog onduidelijk over wie deze taken gaat uitvoeren maar het is wel duidelijk dat op het huidige budget aanzienlijk gekort zal worden. 

  Heusden ÉÉN zal de transformatie van onze verzorgingsstaat: “Van vangnet naar springplank” met nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers en meedoen in de samenleving op de voet volgen en bij het maken van keuzes er op toezien dat de beschikbare middelen terechtkomen bij die inwoners waarvoor ze bedoeld zijn. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat de Wmo-adviesraad meer betrokken moet worden bij het ontwikkelen, adviseren en toetsen van beleid en de uitvoering daarvan. Structurele en periodieke evaluatie, in samenspraak met dit orgaan is naar onze mening van groot belang. 

  VRIJWILLIGERSBELEID 

  Het motto van Heusden ÉÉN is dat vrijwilligers het sociale cement van de samenleving vormen. 

  Zonder dit cement wordt de samenleving schraal en veel minder leefbaar. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor een sportclub, die helpen bij vakantieactiviteiten voor kinderen, die speeltuinen onderhouden, of op huisbezoek gaan bij ouderen. 

  Vrijwilligers zijn onmisbaar. Nog enkele voorbeelden: vrijwilligers bij brandweer en politie en buurtpreventieteams die de buurt veiliger maken of die een wijk leefbaarder maken en houden bij opschoonacties, projecten voor praktische hulp en tegen eenzaamheid, boodschappendienst, maaltijdvoorzieningen, hulp om deelname aan de maatschappij te bevorderen en mensen zelfstandig te laten functioneren, vrijwillige ouderenadviseurs, de vele mantelzorgers, kortom teveel om op te noemen. Onze maatschappij drijft op vrijwilligers. Toch staat die vrijwillige inzet onder druk. Bijvoorbeeld door onnodige regels of door het ontbreken van voldoende nieuwe vrijwilligers. Heusden ÉÉN vraagt om duidelijk beleid voor vrijwilligerswerk, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren van alle burgers die zich vrijwillig inzetten op lokaal niveau, omdat vrijwilligerswerk op grond van de Wmo tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. 

  JEUGDBELEID 

  Kansen voor de jeugd, jeugd heeft de toekomst, jeugd hoort toekomst te hebben maar ook jeugd zal zijn toekomst dienen te bevechten. Het is aan de wereld van de volwassenen hen daar adequaat voor toe te rusten. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat er in de diverse woonwijken van de gemeente voldoende en bovenal veilige speeltoestellen moeten zijn voor de jeugd. Via de wijk tips is daar meerdere malen invulling aan gegeven. Maar jeugdzorg is meer dan speeltoestellen en een trapveldje. Het jeugdbeleid wordt tussen 2012 en 2015 vernieuwd. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel te versnipperd is, wordt de gehele jeugdzorg door de centrale overheid overgeheveld naar gemeenten. Deze transitie moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De voorzieningen en hulpverleners zouden zich bijvoorbeeld meer moeten richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders.  

  Heusden ÉÉN pleit voor meer aandacht voor de gewone positieve ontwikkeling van de jeugd, en daarmee voor meer aandacht voor de algemene voorzieningen die dit ondersteunen, zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen, kinderopvang en school en voor meer aandacht voor kwaliteit van de omgeving. Het betreft dan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en jongeren. Het gaat om jeugdbeleid waarin de gewone, gezonde, positieve ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren centraal staan. Het betekent stimulering van gezond opgroeien, positief opvoeden, kansen op een succesvolle schoolloopbaan bieden, talentontwikkeling en het actief participeren in school en de samenleving mogelijk maken. Het beleid is daarbij gericht op het versterken van de informele steun van sociale netwerken en de gemeenschapszin met de opbouw van een samenhangende zorgstructuur die erop gericht is de opvoeding zoveel mogelijk te versterken. Het gaat daarbij om opvoedingsondersteuning, preventie en jeugdgezondheidszorg versterkende pedagogische basiscompetenties van ouders en andere opvoeders, thuis, in de kinderopvang en op school. Voor het onderwijs gaat het om de zorg in en om de school met daarbij de zorgteams en de zorg- en adviesteams. Daarnaast dient er waar nodig intensievere aanvullende hulp te zijn bestaande uit intensieve pedagogische thuishulp, intensieve ambulante zorg, deeltijd dag hulp, deeltijd dag-en-nacht-hulp, of tijdelijke pleegzorg gericht op versterking van het zelf oplossend vermogen van cliënten. Ten slotte is er nog de hulp die zo min mogelijk moet worden ingezet omdat het de oorspronkelijke opvoedingscontext in sterke mate doorbreekt n.l. de opvoeding overneemt. Het gaat dan om hulpverlening in het kader van een maatregel van jeugdbescherming of jeugdreclassering, fulltime residentiële hulp, gesloten opnames of plaatsing in een aparte school voor speciaal onderwijs. 

  Heusden ÉÉN zal positief meedenken en werken aan een verantwoorde invulling van het beleid zoals verwoord in de nota integraal jeugdbeleid 2010-2014 en verwoord in de Jeugdagenda “Van Wieg tot Werk” 2013 en de actualisatie daarvan in het kader van de transitie van jeugdzorg naar de gemeente welke in 2015 zal plaatsvinden. 

  SENIOREN 

  Het percentage senioren in het totaal van het inwonertal van onze gemeente is groeiende en de komende jaren zal de vergrijzing doorzetten. Het is een demografische ontwikkeling met consequenties voor het beleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn cultuur en sport. De moderne oudere neemt actief deel aan de samenleving ook na zijn pensionering. Vele verenigingen en maatschappelijke instellingen maken gebruik van vrijwilligers en ook op het gebied van kinderopvang is het aandeel van de groep ouderen aanzienlijk. Ouderen runnen ook voor een groot deel hun eigen activiteiten vanuit seniorenverenigingen. Het is van belang dat senioren mee blijven doen in de samenleving en actief betrokken blijven bij hun omgeving. Om dat te stimuleren wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en participatie van senioren. Het is inmiddels geaccepteerd beleid van de overheid dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. “Zo lang mogelijk” blijkt echter een rekbaar begrip. In de huidige met bezuinigingen gepaard gaande crisistijden is dat duidelijk merkbaar. Onontkoombaar verbonden met ouder worden zijn afname van mobiliteit en gezondheid en nadering van een moment waarop men hulp of intensievere zorg en begeleiding nodig heeft. Plaatsing in een verzorgingshuis was vroeger mogelijk maar nu alleen nog bedoeld voor mensen met een ziekte, handicap of beperking door ouderdom waarbij verzorging en begeleiding in de huidige woonsituatie niet meer mogelijk is. De reden hiervoor kan zijn dat men zichzelf onvoldoende kan helpen en/of omdat de hulp van familie/naasten of van instanties niet meer toereikend is. Het door de overheid geïnitieerde beleid zet tegenwoordig duidelijk in op een verschuiving van intramurale zorg (binnen een instelling) naar extramurale zorg (buiten de instelling). Bij de voorgenomen transitie van AWBZ-taken gaat er veel veranderen in de verantwoordelijkheid voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van kwetsbare burgers in de eigen omgeving. 

  Heusden ÉÉN merkt op dat de toepasbaarheid van domotica in de zorg bepaald wordt en afhankelijk is van de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk, bekabeling en aansluiting van woningen en vindt dat bij concentraties van zorg- en seniorenwoningen dat standaard aanwezig dient te zijn. 

  Het geheel samenvattend vindt Heusden ÉÉN dat senioren waardevolle burgers zijn die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en die op enig moment zelf zorg en hulp nodig hebben en aandacht verdienen. 

  Heusden ÈÈN: 

   Was en is voorstander van goed seniorenbeleid ook binnen de huidige beleidswijzigingen. 

   Wil dat in het beleid rekening gehouden wordt met de bijzondere behoeften die het ouder worden met zich meebrengt waarbij preventie gaat voor curatieve zorg. 

   Wil het sociale klimaat in buurten en wijken bevorderen en daarmee ook eenzaamheid voorkomen. 

   Is voorstander van samenwerking tussen eerste lijn en informele zorg. 

   Is voorstander van goede ketenafspraken tussen eerste-en tweedelijnszorg. 

   Wil voldoende, geschikte en betaalbare huisvesting voor senioren in een veilige omgeving en met voorzieningen voor inzet van zorgdomotica voor monitoring en hulp op afstand. 

   Wil haar seniorenbeleid afstemmen in overleg met de doelgroep en haar vertegenwoordigers (SOGH). 

   Wil een discussie over hoe en of de uitgangspunten in het door de raad vastgestelde rapport van Companen inzake Woonservicezones stroken met de huidige werkwijze en beleid. 

   

  INTEGRATIEBELEID 

  Integratie is een combinatie van cultuurbehoud en participatie. Actief burgerschap is een belangrijk begrip in deze. Integreren doe je samen. Het is echter van primair belang om een zodanig klimaat te scheppen dat personen of instellingen burgers niet discrimineren, dat zij zich veilig voelen in hun sociale of fysieke leefomgeving en dat goederen en voorzieningen in onze samenleving voor iedereen bereikbaar zijn. 

  Heusden ÉÉN is voorstander van een integrale benadering en kiest niet voor specifiek integratiebeleid. Bij elk beleidsterrein moet er vanuit worden gegaan dat een bepaald percentage van de burgers van de gemeente Heusden allochtoon is. Bij integraal beleid wordt gekeken naar specifieke problemen van diverse groeperingen zonder op voorhand, te opteren voor specifiek doelgroepenbeleid. 

  KUNST, CULTUUR EN MONUMENTEN 

  Heusden ÉÉN is voor beleid, waarin de potentie die de Heusdense gemeenschap op dat punt onmiskenbaar heeft, zo optimaal mogelijk wordt benut. Bovendien zal een goed kunst- en cultuurbeleid bijdragen aan een betere creatieve ontwikkeling van personen en de culturele en esthetische omgeving binnen onze gemeente verrijken. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat er in onze gemeente sprake dient te zijn van een kunst- en 

  cultuurbeleid dat past bij de eigenheid en omvang van onze gemeente. 

  Echter het is een gegeven dat theaters maar zelden rendabel zijn. 

  Heusden ÉÉN vindt dat grondig onderzocht moet worden waaraan op dat gebied in onze gemeente behoefte is vanuit het gegeven dat zich binnen een straal van 10 km de theaters De Parade, Verkadefabriek en De Leest bevinden. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat er thans voldoende beleid is ten aanzien van het in stand houden van Rijks- en gemeentemonumenten. Wij zijn van mening dat daar waar mogelijk Rijks- en gemeentemonumenten gebruikt moeten worden in het kader van kunst en cultuur. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat, in iedere zichzelf respecterende gemeente dus ook 

  Heusden, ruimte moet zijn voor “kunst in de openbare ruimte”. 

  Gegeven het feit dat kunstbeleving een in hoge mate subjectieve aangelegenheid is, is Heusden ÉÉN van mening dat in de samenstelling van de kunstcommissie met dit aspect rekening moet worden gehouden. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat er beleid dient te zijn dat gericht is op het behoud van beeldbepalende dorpsgezichten. Bij toekomstige projecten zou tevens kunnen worden bezien of en op welke wijze specifieke kenmerken van onze gemeente hersteld kunnen worden. Hierbij willen wij expliciet stellen dat het dan niet louter gaat over gebouwen maar wij terdege ook doelen op “monumentale” bomen en objecten. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat ook de prestaties van gesubsidieerde instellingen op het gebied van kunst en cultuur meetbaar en daarmee controleerbaar moeten zijn. 

  ONDERWIJS 

  Het hebben van goede nabije onderwijsvoorzieningen is belangrijk voor optimale ontplooiingskansen van onze inwoners. Heusden ÉÉN is van mening dat er binnen onze gemeente voorzien moet zijn in onderwijs tot en met ten minste het Vwo-niveau. Het aanbod van onderwijs dient zo breed mogelijk te zijn, inclusief het speciaal onderwijs. De gemeenten dienen daarbij zorg te dragen voor voldoende en adequate huisvesting voor de scholen. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor een goed niveau van de voorzieningen onderwijshuisvesting van de schoolgebouwen van het primair, speciaal en het voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Vrijkomende locaties van onderwijsinstellingen dienen zoveel mogelijk te worden ingezet voor en benut door andere gebruikers. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan het college. De uitoefening van het toezicht is opgedragen aan een leerplichtambtenaar. Het gaat daarbij niet alleen om handhaven maar het is ook een maatschappelijke zorgtaak omdat spijbelgedrag dikwijls een belangrijk signaal is over achterliggende problematiek. 

  Heusden ÉÉN pleit voor maximale afstemming en integratie van de taken van de leerplichtambtenaar in het licht van de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. 

  Heusden ÉÉN vindt het bestrijden van onderwijsachterstanden van eminent belang in het bijzonder het opsporen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. 

  COMMUNICATIE 

  COMMUNICATIE MET DE BURGER 

  Een politieke partij bestaat bij gratie van de discussie die uiteindelijk een voor uitvoerend beleid hanteerbaar standpunt moet opleveren. Een zinnige discussie kan alleen gevoerd worden met voldoende feitenkennis. Van belang daarbij is de toegankelijkheid en overdracht van de noodzakelijke informatie. 

   Heusden ÉÉN hecht bijzonder aan een goede communicatie met de inwoners van de gemeente. 

   Heusden ÉÉN is een groot voorstander van meerzijdige communicatie (college, gemeenteraad, politieke partijen, inwoners) omdat die eerder leidt tot in consensus genomen besluiten. 

   Heusden ÉÉN wil over haar politiek programma communiceren binnen en buiten de partij en in het bijzonder daarover aanspreekbaar zijn voor de inwoners van onze gemeente. 

   

  DIGITALE SNELWEG 

  De gemeente Heusden heeft zich vanuit haar ontstaan geprofileerd als een digitale gemeente maar heeft inmiddels last van “de wet van de remmende voorsprong”. Veel meer toegevoegde waarde dan informatie en diensten via de website is er niet te melden. Het op het gemeentehuis kennelijk wel aanwezige Wi-Fi-netwerk is voor bezoekers alleen toegankelijk met een wachtwoord.  

  Heusden ÉÉN vindt dat de digitale gemeente niet alleen gericht dient te zijn op de interne organisatie maar ook op de inwoners. 

  Heusden ÉÉN vindt dat alle openbare gebouwen (en zeker die van de gemeente) van een open Wi-Fi-netwerk dienen te worden voorzien. 

  Voorts vindt Heusden ÉÉN dat de gemeente niet alleen moet ijveren voor de realisatie van een glasvezelnetwerk voor bedrijven maar ook in heel de gemeente voor woonwijken en zeker bij concentraties van seniorenwoningen om zorgdomotica mogelijk te maken. 

  Heusden ÉÉN vindt dat mogelijkheden om woonwijken aan te koppelen bij nabije bedrijfsnetwerken daarom benut moeten worden. 

  REGIONALE EN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

  Heusden ÉÉN vindt dat de schaalgrootte van de gemeente Heusden perfect past bij haar diversiteit en mogelijkheden en is (als dat aan de orde zou zijn) tegen fusie met een andere gemeente. 

  Heusden ÉÉN is voor samenwerking met andere gemeenten daar waar dat kan leiden tot 

  realisatie van beleidsdoelstellingen en meer efficiëntie. Deze vormen van samenwerking mogen echter niet alleen gebaseerd zijn op financieel gewin, kwaliteit is een belangrijke factor. 

  Op een aantal terreinen heeft de gemeente niets te kiezen. De diensten op het gebied van openbare orde, veiligheid, preventie en handhaving zijn door de landelijke overheid gecentraliseerd. 

  Ook op het gebied van de Wmo en werkgelegenheidsprojecten, natuurbeheer en infrastructuur is er sprake van regionale verbanden. Samenwerkende gemeente hebben daar gezamenlijke bestuurlijke inbreng, meestal vanuit het college en/of ambtenarenoverleg, zij dienen de begrotingen vast te stellen maar de feitelijke controlemogelijkheden van de gemeenteraad beperken zich veelal tot jaarverslagen en voortgangsrapportages. 

  Heusden ÉÉN realiseert zich dat controle van deze meer afstandelijke organisaties min of meer indirect is maar daarom juist bijzondere aandacht verdienen. 

  WERK EN INKOMEN 

  PARTICIPATIE 

  In de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden fuseerden per 1 januari 2013 de sociale dienst ISD met de sociale werkvoorziening WML. De gemeenteraden hebben groen licht gegeven voor het samenvoegen van die twee gemeenschappelijke regelingen. Hieruit is Baanbrekers ontstaan. Baanbrekers is een publieke onderneming voor werk en inkomen. Zij vervullen zowel economisch als maatschappelijk een vitale rol in de regionale samenleving. Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk biedt Baanbrekers op een vernieuwende en coöperatieve manier dienstverlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een open oog voor zowel het sociale als het zakelijke aspect. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers, en dus ook van de gemeente Heusden, is mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers wil zich sterk maken in mens en werk en is de belangrijkste partner van de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet. Dat willen de gemeente Heusden en Baanbrekers bereiken met het succesvolle werkgelegenheidsproject Talent2Work. Doel is zoveel mogelijk werkzoekenden en ondernemers direct met elkaar in contact te brengen, zodat er mooie nieuwe werkrelaties kunnen ontstaan. In de door de raad in juni 2013 vastgestelde nota “Iedereen doet mee” worden de contouren geschetst hoe de overheid de Participatiewet in samenhang met de transitie van de AWBZ en Jeugdzorg wenst in te voeren. 

  De uitgangspunten en doelstellingen zijn geformuleerd op basis van de afweging dat: 

   In de nabije toekomst een krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht waardoor iedereen nodig is. 

   Het uit maatschappelijk oogpunt onwenselijk is dat mensen aan de kant staan. 

   Regelingen betaalbaar moeten blijven. 

  Het is een gegeven dat er ook binnen onze gemeente een mensen zijn die moeilijk aan een reguliere baan komen, hetzij door een beperking, hetzij door een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

  Heusden ÉÉN vindt dat: 

   Deze groep in het bijzonder aandacht verdient als het gaat om begeleiden naar regulier werk. 

   Het betrekken bij vrijwilligerswerk een goede opstap kan zijn naar een reguliere baan. 

   Een belangrijk nevendoel is het voorkomen of opheffen van sociaal isolement. 

   

  Heusden ÉÉN vindt dat we als lokaal bestuur moeten streven naar participatie en een arbeidsplek voor alle inwoners, met of zonder subsidie of begeleiding met als uitgangspunt zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente te laten uitstromen naar werk in plaats van een uitkering. 

  ARMOEDEBELEID. 

  Wij zijn van mening dat een goed armoedebeleid een middel is om te investeren in de participatie 

  van burgers. Steeds weer blijkt dat het opsporen en aanspreken van de doelgroep geen eenvoudige zaak is. Met het uitbrengen van de Kanskaart als belangrijke informatiebron is getracht dat te verbeteren. Inwoners kunnen op de Kanskaart zien waarop wanneer zij in aanmerking komen voor hulp en waar zij terecht kunnen om het aan te vragen. 

  Eén van de tegemoetkomingen die verstrekt wordt is de Heusden Pas en is bedoeld voor alle inwoners met lagere inkomens. Met flinke korting zwemmen, workshops volgen, een voorstelling bezoeken, gebruik maken van de peuterspeelzaal, een deel van het abonnementsgeld voor bijvoorbeeld internet, bibliotheek of contributie voor een sportvereniging, of muziekschool vergoedt krijgen. 

  Dat kan allemaal met de Heusden Pas. 

  Heusden ÉÉN vindt dat: 

   De kanskaart een goed initiatief is en is voor een voortdurende update van de gegevens en periodiek herhaalde veelvuldige verspreiding. 

   De Heusden Pas ingezet dient te worden tdv participatie van alle inwoners. 

   Vooral doelen in het kader van de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en welzijn fonds voortdurende aandacht dienen te krijgen. 

   Heusden er naar moet streven een bijstandsvrije gemeente te worden. 

   

  FINANCIËN EN ECONOMIE 

  CRISISTIJDEN 

  Als gevolg van de crisis zijn er ontwikkelingen getemporiseerd en hebben zij soms een conserverend karakter. Deze situatie zal op korte termijn niet drastisch veranderen maar er zijn gelukkig ook tekenen van herstel. Voorlopig hebben we echter te maken met een aantal bezuinigingsmaatregelen en hervormingen. Het maatschappelijk landschap verandert in een hoog tempo en de landelijke overheid hevelt steeds meer taken over naar de gemeente. 

  Heusden ÉÉN vindt dat daar waar dat mogelijk is de gemeenteraad het moet aandurven fundamentele keuzes te maken. De daarvoor benodigde beleidsruimte wordt gelimiteerd door de verminderde financiële armslag die de gemeente in deze crisistijd heeft. Heusden ÉÉN kan ook niet om dat gegeven heen. 

  MEER TAKEN MET MINDER GELD 

  Een gemeente heeft een veelheid aan taken. Dat kost geld. Elke gemeente krijgt een bijdrage uit het Gemeentefonds: de algemene uitkering. Voor een groot deel is dat geld gelabeld en fungeert de gemeente als doorgeefluik. Voor ongeveer 20% zijn de inkomsten van de gemeente afkomstig uit gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting) rechten, tarieven, leges, etc. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Zo was het voor de crisis en nu nog. RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  14 

  De laatste jaren is er echter een grote verandering in het binnenlands bestuur. De regering kiest steeds meer voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Bij de meeste taken welke worden overgedragen worden efficiency kortingen ingerekend. Extra taken in verband met decentralisaties, vermindering van de inkomsten vanuit het rijk, tegenvallende inkomsten uit grondexploitaties, kortom de randverschijnselen van de stilvallende economie zijn allemaal redenen waarom onze gemeente in de afgelopen jaren al heeft moeten bezuinigen en dat ook in de toekomst zal moeten. De komende jaren zullen nog meer maatrelen genomen moeten worden om het financieel evenwicht te herstellen. 

  HEUSDEN ÉÉN EN DE CRISIS 

  Onze partij gaat de crisis niet oplossen. Het overkomt ons en onze burgers. We zullen er mee moeten omgaan. Dat wil niet zeggen dat we ons er bij neerleggen maar we dienen een open oog te hebben voor de omvang en complexiteit van deze crisis en de gevolgen op alle niveaus van de samenleving. 

  Heusden ÉÉN gaat ervan uit dat in de periode 2014-2018 weer een economische opleving plaatsvindt. Om op dat moment klaar te zijn en in de toekomst daarvan de vruchten te kunnen plukken, moet de gemeente nu investeren in die toekomst. Hoewel deze crisis nog lang niet ten einde is en de gevolgen nog jaren voelbaar zullen zijn zal de maatschappij zich ontwikkelen naar haar mogelijkheden. De economie zoekt altijd zijn weg, ook in onze gemeente. 

  We zullen moeten kiezen waar onze prioriteiten liggen en waar we andere wegen in moeten slaan. Onze sterke kanten benutten en ingezette waardevolle ontwikkelingstrajecten op verantwoorde wijze inpassen en uitvoeren. 

  Heusden moet verder en onze partij wil daar een bijdrage aan leveren. 

  Stilstand is achteruitgang we moeten verder, we gaan verder. 

  Niet voor niets is onze verkiezingsleus: Heusden ÉÉN gaat verder! Voor u 

  Daarbij zal de fractie van Heusden ÉÉN haar waakzame en controlerende taak van het financiële beleid en de uitvoering daarvan nauwgezet uitoefenen. Dat vereist ook dat het financiële beheer transparant is. Dit is bovendien noodzakelijk om ons in de gelegenheid te stellen beleidsafwegingen te maken in relatie tot de lastendruk voor de burgers. We moeten deze lastendruk ook voor de burger inzichtelijk maken en waar mogelijk beperken. Tevens streven we er naar om de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. 

  ECONOMIE 

  Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de samenhang van productie, consumptie en distributie van goederen en diensten. We hebben al enkele jaren te maken met inflatie, stijgende lasten en tegelijkertijd dalende inkomens. Dat betekent ook een dalende koopkracht van onze inwoners. Het zijn voor de economie lastige tijden maar tevens een uitdaging voor een ondernemer. De gemeente Heusden kent een grote diversiteit aan bedrijvigheid. De welstand van onze gemeente wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin de ondernemers en inwoners geleerd hebben flexibel om te gaan met veranderingen. Dat maakt de ondernemers in Heusden weerbaar en veerkrachtig, wat bijdraagt aan een stabiele economie. Het vermogen om te innoveren en bedreigingen om te zetten in kansen zit hen in het bloed. 

  De gemeente Heusden telt meerdere bedrijventerreinen. Terreinen met vaak en heel eigen karakter, maar stuk voor stuk met veel voorzieningen. Sommigen van deze bedrijventerreinen zijn nog in ontwikkeling en bieden ruimte voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mag niet leiden tot leegstand en verloedering van bestaande bedrijventerreinen. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is essentieel voor de aantrekkingskracht van onze gemeente. Metal Valley met een Bedrijven- en kenniscluster voor metaal en engineering is zo’n voorbeeld van een concept waarin ondernemers, onderwijs en overheid zich gezamenlijk inspannen met de financiering door inbreng van geld, tijd, kennis en middelen. 

  Heusden ÉÉN staat voor een goed functionerende samenleving, waarvan een aantrekkingskracht uitgaat voor de vestiging van grote en kleine bedrijven en een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en werken. 

   

  15 

  Heusden ÉÉN vindt dat alle krachten gebundeld moeten worden om de economie weer vlot te trekken. 

  Heusden ÉÉN staat ook voor een goede infrastructuur met een goed woon- en leefklimaat. 

  Heusden ÉÉN wil de werkgelegenheid binnen onze gemeente stimuleren en in stand houden. 

  Heusden ÉÉN wil ook dat binnen onze gemeente de verlening van integrale vergunningen wordt vereenvoudigd. 

  Heusden ÉÉN staat voor een gemeentelijk beleid waarbij startende ondernemers worden gefaciliteerd en begeleid. 

  Heusden ÉÉN streeft naar een aanbestedingsbeleid waarbij plaatselijke bedrijven een eerlijke kans krijgen bij aanbestedingen. 

  Heusden ÉÉN is de mening toegedaan dat ook investeringen op het terrein van de toeristische en recreatieve sector voor extra werkgelegenheid kunnen zorgen. Naar onze mening biedt de huidige structuurvisie daartoe vele mogelijkheden. 

  SUBSIDIEBELEID 

  In 2012-2013 is er een maatschappelijke discussie geweest over het subsidiebeleid in onze gemeente. De gemeenteraad heeft via de voorjaarsnota 2013 een bezuinigingsmaatregel van drie ton genomen op subsidies aan verenigingen en instellingen. Het totale bedrag aan subsidies dat de gemeente jaarlijks uitkeert is zo’n 6,3 miljoen. Er zijn al bezuinigingsmaatregelen genomen bij de sportverenigingen (verhoging huurtarieven en verlaging jeugdsubsidies). De discussie is breed gevoerd en uiteindelijk is getracht de pijn in gelijke mate te verdelen. Dat was voor dat moment 

  Maar het is duidelijk dat de gewijzigde economische omstandigheden noodzaken tot kritische beschouwing van de uitgangspunten en het formuleren en ontwikkelen van nieuw beleid met betrekking tot subsidies. 

  Heusden ÉÉN vindt dat wij daarbij moeten openstaan voor het ontwikkelen van nieuw beleid met herijking en kritische beschouwing van de huidige grondslag. 

  Heusden ÉÉN wil zich daarbij steeds afvragen waarom subsidie gegeven wordt en wat we er mee willen bereiken. 

  Heusden ÉÉN streeft naar een subsidiebeleid met meetbare opbrengsten en effecten zonder automatisme. 

  Heusden ÉÉN merkt op dat ook bij de budgetsubsidies (groot gebruikers) de diensten die worden geleverd onder de loep moeten worden genomen en bezien op nut, noodzaak, effectiviteit en maatschappelijke relevantie. 

  Heusden ÉÉN vindt dat gezien het grote maatschappelijk belang uiterste zorgvuldigheid en goede communicatie is vereist en is er zich van bewust dat afwegingen van nut en noodzaak van subsidiering altijd een zekere mate van subjectiviteit in zich hebben. 

  Heusden ÉÉN kan en wil in deze niet optreden als scherprechter en vindt dat in goede en slechte tijden het beschikbare subsidiebedrag naar evenredigheid verdeeld dient te worden. 

  RUIMTE EN WONEN 

  STRUCTUURVISIE 

  De structuurvisie is een beleidsdocument waarin de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente tot het jaar 2030 is weergeven. Die visie biedt een kader voor het gemeentelijk voorkeursrecht en voor grondexploitaties. Het is een beschrijving op hoofdlijnen welke uitgewerkt wordt in bestemmingsplannen. Dit alles moet er toe leiden dat wij tot planvorming komen waarin natuur, wonen, werken, recreatie en bereikbaarheid als centrale investeringsvraagstukken worden behandeld. RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  16 

  WOONVISIE 

  Heusden ÉÉN is van mening dat de structuurvisie en de op basis daarvan uitgewerkte bestemmings- en ontwikkelingsplannen de basis dienen te blijven voor het bouwen en wonen in onze gemeente. 

  Duurzaamheid en energieneutraal bouwen is v.w.b. Heusden ÉÉN een onomstreden uitgangspunt. 

  Naar ons oordeel moet tevens extra aandacht worden besteed aan de levensloopbestendigheid van 

  woningen. Zo moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor starters, senioren en mensen met een zorgbehoefte. Het behoud van het eigen karakter en het versterken van de dorpen is daarbij uitgangspunt. Bij ontwikkeling van bouwprojecten moet er een evenwichtige verdeling zijn met betrekking tot de diverse 

  doelgroepen. Daarenboven moet er voor starters extra aandacht zijn bij ontwikkeling van 

  bouwplannen bij zelfbouw, koop en huur. Eerder is in algemene zin een opmerking gemaakt ten aanzien van openbare orde, veiligheid en handhaving. Naar ons oordeel moet er bij de planologische en stedenbouwkundige ontwikkeling op voorhand rekening mee worden gehouden met deze aspecten. 

  Heusden ÉÉN is er zich van bewust dat de mondiale kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheden rond financierbaarheid, betaalbaarheid, risico’s en institutionele factoren, alsmede de twijfels over het overheidsbeleid, hebben geleid tot onzekerheid en een gering vertrouwen bij woonconsumenten. De afgelopen jaren heeft ook de gemeente Heusden daardoor te maken gehad met dalende woningprijzen, een stagnerende nieuwbouwproductie, afnemende verhuismobiliteit en verkooptransacties en oplopende betalingsrisico’s voor huiseigenaren. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat bestaande plannen zoals bv Geerpark, De Grassen, Dillenburg, 

  Centrumplan Vlijmen en Hart voor Oudheusden voldoen aan de eerder geformuleerde uitgangspunten en uitgevoerd dienen te worden op het moment en in het tempo wat mogelijk is. 

  Daarnaast zal ook geïnvesteerd moeten worden in behoud en verbetering van de leefbaarheid van 

  Buurten. Heusden ÉÉN is voor wat betreft Oudheusden geen voorstander van uitbreiding van de Oosters of Herptseweg maar wil liever investeren in de bestaande buurten. Daarbij denken we aan het opknappen van woningen, de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van een echt "Hart voor Oudheusden" aan de Kasteellaan. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat ondertussen in alle kernen maximale medewerking dient te worden aan kleinschalige bouwprojecten welke zich aandienen. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat waar ruimte vrijkomt inbreiding van woningbouw wenselijk is mits goed inpasbaar in kernen en wijken. 

  Heusden ÉÉN ziet in de huidige temporisatie van nieuwbouw mogelijkheden voor duurzaam en energiebesparend bouwen bij renovatie of herbouw van woningen en wil waar mogelijk dat bevorderen. 

  AGRARISCHE SECTOR 

  Om land- en tuinbouw kan niemand heen. Deze sector vervult nog steeds een spilfunctie binnen onze samenleving en is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. 

  Bovendien brengt elke burger wel eens (vrije) tijd door op het platteland en werpt dan een blik op uitgestrekte landerijen, modern boerenbedrijven en steeds groter wordende tuinbouwkassen. Wat vrijwel onopgemerkt blijft is dat elke Nederlander vrijwel dagelijks in contact komt met boeren of tuinders via hun gewassen, dieren, en producten. Meer dan ooit hebben ondernemers in de groene ruimte een sleutelrol in de maatschappij. Denk daarbij aan hun rol in de voedselvoorziening, de vergroening van de economie, de gezondheid van mens, dier en omgeving, de leefbaarheid van het buitengebied en een duurzame toekomst van ons land. Een krachtige verbinding tussen deze ondernemers en liefhebbers van de groene ruimte is essentieel. Heusden ÉÉN is van mening dat de agrarische sector (veehouders, glas- en vollegrondtuinders en akkerbouwers) samen met de recreatieve sector de voornaamste economische gebruikers zijn van het buitengebied. 

  Bovendien levert de sector een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van het buitengebied en het gevarieerde landschap binnen onze gemeente. RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  17 

  Daarom verdient naar ons oordeel deze sector bijzondere aandacht en ondersteuning van de gemeente Heusden om deze sector toekomstperspectief te bieden. 

  Kernthema’s die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: schaalvergroting, herstructurering, duurzame ontwikkeling en biologische landbouw, mogelijkheden tot specialisatie of verbreding, huisvesting arbeidsmigranten, toepassing van zonne-energie en afronding van de asbestsanering. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat op de vergrote bouwblokken voldoende ruimte moet zijn voor melkveehouderij en akker- en tuinbouw als de bedrijfsmatige noodzaak aanwezig is. 

  Voor bedrijven die niet in oppervlakte kunnen groeien, moeten er op gepaste plaatsen (langs fietspaden/recreatieve routes mogelijkheden geschapen worden om te kunnen verbreden in recreatieve activiteiten, toeristische activiteiten en maatschappelijke functies zoals educatie. 

  Heusden ÉÉN is nog steeds een voorstander van de clustering van de glastuinbouw. Om dat te bewerkstellen is het noodzakelijk dat de gemeente Heusden een glastuinbouwgebied aan wijst. 

  Dit gebied dient voldoende omvang te hebben teneinde ook compensatie te bieden voor elders in de gemeente vervallen uitbreidingsmogelijkheden. Heusden ÉÉN onderschrijft het streven om de clustering in intergemeentelijk verband te realiseren. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat er voor de agrarische sector geen onduidelijkheden mogen bestaan ten aanzien van zoekgebieden voor water- en landschapszones. 

  Gebieden voor ecologie en waterberging zijn ondertussen concreet aangegeven. 

  Waar mogelijk wordt via de agrarische natuurvereniging (ANV) de agrarische sector betrokken bij beheer van natuur, waterberging en ecologische verbindingszones. 

  Heusden ÉÉN is van mening dat: 

   De gemeente verkavelingen en ruilingen ten behoeve van het toekennen van een andere functie aan een gebied, optimaal moet steunen. 

   Landgoederen alleen in de Gemeentelijke Hoofdstructuur mogen worden opgericht. 

   Agrarische gezinsbedrijven ruimte dienen te krijgen om te kunnen blijven ontwikkelen op daarvoor geschikte en passende locaties. 

   De gemeente duidelijkheid dient te bieden voor de gebruikers van het buitengebied. 

   Het allemaal sneller, beter en anders mag omdat wij ons juist in deze tijd niet kunnen veroorloven om achterover te leunen. 

   

  Kortom de uitdagingen zijn te groot en de vragen van gebruikers van de groene ruimte te indringend om ze onbeantwoord te laten. 

  VERKEER EN VERVOER (INFRASTRUCTUUR EN PARKEREN) De bereikbaarheid van de woonwijken en bedrijventerreinen is een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Maar veel (auto)verkeer brengt ook overlast met zich mee. Heusden ÉÉN wil de bereikbaarheid verbeteren en tegelijkertijd de overlast zoveel mogelijk beperken en zo eerlijk mogelijk verdelen. Wij staan voor 100% achter de nieuwe verkeersinfrastructuur zoals die in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) gerealiseerd gaat worden. Heusden ÉÉN vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om ook voor fase 2 financiële dekking te vinden. Door de integrale aanpak kunnen knelpunten op en rond de A59 op korte en langere termijn opgelost worden. Daarbij is de nieuwe Randweg van groot belang voor de bereikbaarheid van de kernen. Vanuit vroegere jaren is er veel gebouwd maar niet altijd vanuit een samenhangend plan voor de infrastructuur gewerkt. Een direct gevolg daarvan is bv dat nu de kern van Vlijmen dicht slibt omdat al het verkeer een weg zoekt via die route. De aansluiting Vlijmen Oost is als onderdeel van het GOL de beste oplossing gebleken om het doorgaand verkeer uit de kern weg te houden. De Vijfhoevenlaan is destijds al aangelegd als ontsluitingsweg voor de kern van Vlijmen. 

  Heusden ÉÉN, vindt dat na alle inspraakrondes terecht besloten is dat de Vijfhoevenlaan de beste oostelijke ontsluitingsweg van Vlijmen is. RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  18 

  Bij de uitvoering van andere GOL onderdelen, bv tussen Drunen en Waalwijk, zal tevens verschuiving van verkeerstromen optreden. Bij het oplossen van knelpunten op verkeersgebied is dat juist de bedoeling. Het is het verdelen van iets wat iedereen het liefst voor zijn deur weg houdt maar voor het maatschappelijk functioneren van alle inwoners onvermijdbaar is. Heusden ÉÉN wil de inwoners en vooral de direct betrokkenen vroegtijdig, uitvoerig en herhaald betrekken in het overleg zodat tot de meest verantwoorde oplossing kan worden besloten. 

  Heusden ÉÉN wil dat voor de korte afstanden de fiets gestimuleerd en de auto ontmoedigd wordt. Dat kan bijvoorbeeld door goede en veilige fietspaden, voorrang op rotondes en aantrekkelijke fietsenstallingen. Ten zuiden van de A59 moet de snelle fietsverbinding tussen Waalwijk en Den Bosch helemaal doorgetrokken en verbeterd worden. Heusden ÉÉN vindt dat de winkelgebieden in onze gemeente (Vlijmen, Drunen, Heusden vesting) moeten worden ingericht met vooral oog voor fietsers en voetgangers (‘shared space’). De auto is hier te gast. Het recreatieve fiets- en wandelpadennetwerk dient verder uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt te worden zodat ook de recreant en de toerist eerder te voet of op de fiets dan met de auto naar hun bestemmingen gaan. Onze gemeente heeft een relatief goed openbaar vervoernetwerk, hoewel we natuurlijk een treinverbinding missen. Heusden ÉÉN vindt dat voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze kernen de bestaande busverbindingen moeten blijven bestaan. Daarnaast moeten er langs de A59 in Vlijmen en Drunen HOV-haltes komen voor de snelle busverbinding tussen Den Bosch, Waalwijk en Tilburg inclusief bijbehorende transferia. Ten slotte wil Heusden ÉÉN dat de gemeente op zoek gaat naar andere vormen van openbaar vervoer, zoals kleinere elektrische (buurt)busjes, trams of een watertaxi. 

  NATUUR, ENERGIE, MILIEU EN AFVAL 

  ALGEMEEN 

  Heusden is een groene gemeente waarin het gezond en prettig wonen, werken en recreëren is. In groen kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. 

  In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte kiest Heusden ÉÉN voor echte, ‘groene’ kwaliteit: 

   een schone en gezonde leefomgeving 

   een centrale rol voor de groene ruimte in de kernen en het buitengebied 

   een serieuze aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling 

   extra aandacht voor natuur en biodiversiteit. 

   

  NATUUR 

  Heusden heeft een grote diversiteit aan natuurgebieden binnen haar grenzen. Het is één van de weinige gemeenten met twee Europees erkende ‘Natura 2000 gebieden’, namelijk de Loonse en Drunense Duinen en het Vlijmens Ven. Daarnaast zijn er nog drie belangrijke natte natuurparels: de Hooibroeken, Haarsteegse Wiel en Sompen en Zooislagen. Heusden ÉÉN vindt deze natuurgebieden van het grootste belang voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners en voor bezoekers en toeristen. Heusden Eén wil deze gebieden met elkaar verbinden door het aanleggen van ecologische zones. Daardoor wordt onze gemeente nog aantrekkelijker voor mens en dier en wordt de biodiversiteit bevorderd. 

  Ook binnen de kernen moeten groen en natuur de ruimte krijgen. Heusden ÉÉN vindt dat bewoners die hun straat of buurt willen vergroenen daarvoor de ruimte en ondersteuning moeten krijgen. Verder moet bij het beheer van gemeentelijk groen de biodiversiteit en de bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. Sfeerbepalende en monumentale bomen dienen te worden behouden. Daarnaast dient goed en consequent te worden omgegaan met alle andere boomsoorten. RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  19 

  Er mag alleen gekapt worden (openbaar groen) indien ervoor gezorgd wordt dat elders binnen de gemeente een compensatie plaats vindt. Via agrarische natuurverenigingen ondersteunen we agrariërs die zich inzetten voor natuurbescherming, landschapsbeheer en dierenwelzijn. ENERGIE Heusden ÉÉN vindt dat de gemeente volop moet inzetten op energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Zij moet inwoners en bedrijven daartoe stimuleren en faciliteren door voorlichting te geven en bureaucratische belemmeringen weg te nemen. Daarnaast moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Heusden ÉÉN vindt dat alle gemeentelijke gebouwen binnen vier jaar energieneutraal moeten zijn (energiebesparing, zonnepanelen, aardwarmte) en dat bij de openbare verlichting een besparing van tien procent wordt gerealiseerd. Verder dient de gemeente, samen met het bedrijfsleven, de plaatsing van windmolens in de gemeente te onderzoeken. Het Geerpark is ons paradepaard op dit gebied en gaat als voorbeeld dienen voor de andere woningbouw- en bedrijvenlocaties in onze gemeente. MILIEU EN AFVAL Heusden ÉÉN investeert in schone lucht, water en grond omdat de gezondheid van onze inwoners ons grootste goed is. Daarom willen we: geen schaliegaswinning in onze gemeente, veel groen langs wegen en op daken, strenge handhaving van regels omtrent uitstoot van fijnstof en ammoniak door de intensieve veehouderij, gifvrije onkruidbestrijding en afkoppeling van regenwater. Heusden ÉÉN wil dat geluidsoverlast van verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt, bijvoorbeeld door het toepassen van geluidsarm asfalt, snelheidsbeperking, het plaatsen van geluidsschermen en natuurlijk een verkeersstructuur die het autogebruik ontmoedigt ten gunste van fiets en openbaar vervoer. Sinds de invoering van gedifferentieerde afvaltarieven (Diftar) in 2008 is de hoeveelheid restafval in onze gemeente met 25 procent gedaald en betaalt een gemiddeld gezin 100 euro minder afvalstoffenheffing. Volgens Heusden ÉÉN kan het nog beter en goedkoper, want er zit nog steeds een grote hoeveelheid herbruikbare grondstoffen in ons restafval (Gft, karton, blik). Heusden ÉÉN wil dat het legen van de Gft-container gratis wordt en dat gescheiden inzameling van kartonnen drankverpakkingen en blik wordt onderzocht. Daarnaast zouden de tarieven op de milieustraat kostendekkend moeten worden. Zwerfafval is een grote ergernis en zorgt voor verloedering van de woonomgeving. Heusden ÉÉN wil dit probleem zoveel mogelijk samen met de bewoners oplossen. Er zijn al enkele (buurt)verenigingen die, tegen een geringe vergoeding, hun buurt zelf vrij houden van zwerfafval. Heusden ÉÉN vindt dat deze goede voorbeelden navolging verdienen in de hele gemeente. 

  SPORT EN BEWEGEN 

  Het maatschappelijk belang van sport wordt steeds meer erkend en is onomstreden. Sport is meer dan alleen een recreatief spel. 

  Sporten bevordert een gezonde leefstijl, helpt tegen overgewicht en stijgende zorgkosten. 

  Sporten geldt als middel voor verbroedering, kweekt tolerantie, brengt inspiratie en mensen nader tot elkaar door de vele contactmomenten bij sportactiviteiten. 

  Heusden ÉÉN vindt dat: 

   sportbeoefening dient te worden bevorderd voor alle leeftijdscategorieën door deze adequaat te faciliteren en stimuleren. 

   sportverenigingen, dienen zoveel als mogelijk te worden ondersteund bij de inrichting van een vraaggericht, kwalitatief en blijvend sport- en bewegingsaanbod. 

   ook sportverenigingen helaas steeds meer moeite blijken te hebben met complexe regelgeving en het vinden van vrijwilligers. 

   de gemeentelijke regeldruk voor verenigingen moet worden verminderd en waar mogelijk aanvraagprocedures vereenvoudigd. 

  RUGGENGRAAT BELEIDSPROGRAMMA 2014-2018 HEUSDEN ÉÉN 

   

  20 

   als er vanuit de verenigingen signalen komen tot samenwerking of/en fusie deze dienen te worden ondersteund. 

   financiële voordelen voortkomende uit door verenigingen geïnitieerde concentratie van sportaccommodaties deels ten goede zouden moeten komen aan de samenwerkende verenigingen. 

   

  Heusden is voorstander van: 

   privatisering door een vereniging door middel van overname van een accommodatie of bij zelfbouw indien het voor de gemeente kostenbesparend en ook naar de toekomst aantoonbaar rendabel is 

   investering in duurzame energievoorzieningen bij nieuwbouw of verbouw van sportaccommodaties om zo energiekosten te besparen en milieuwinst te behalen 

   instelling van een sportraad als centraal overlegorgaan tussen gemeente en verenigingen. 

   

  De gemeente Heusden heeft door het tekenen van een intentieverklaring ingestemd met deelname aan de regeling van buurtsportcoaches. Daarmee komen extra middelen beschikbaar om buurtsportcoaches (voorheen combinatiefunctionarissen) in te zetten 

  Heusden ÉÉN: 

   ziet voor buurtsportcoaches een taak weggelegd bij leggen van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals gezondheidszorg, bedrijven, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs 

   volgt positief kritisch Stichting de Schroef en partners in haar ambities en functioneren als SPIL voor sportend en bewegend Heusden in het bijzonder met het oog op de komende transitie in de jeugdzorg.